อำนาจหน้าที่ หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กร อำนาจหน้าที่

ฝ่ายสำนักงานประจำเขต มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ซึ่งแบ่งเป็น ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ให้มีอำนาจครอบคลุมพื้นที่ ตามประกาศของเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และมีอำนาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต รับเรื่องร้องเรียนและ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ ประกอบกิจการพลังงาน และเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และการให้บริการ พลังงาน ตลอดจนประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ของผู้ใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๓) ดำเนินการรับเรื่องและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงานตามประเภท ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงาน ตลอดจน ตรวจสอบการและสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทั้งก่อนและหลังในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการของกองทุนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๕) สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นตามที่ กฎหมายกำหนด
(๖) ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ ฝ่ายใบอนุญาต และฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา