การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หน้าแรก การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

 

การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

 การยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
  ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่
 
แบบคำขอและเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตต่างๆ :

รายละเอียดการติดต่อ และจังหวัดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 
ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ขั้นตอนการยื่นแจ้งยกเว้น.pdf) 

1) แบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการรับแจ้งประกอบกิจการพลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
- หนังสือแจ้งท้องถิ่น
- แบบสำรวจอาคาร เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 
 2) สำหรับบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร
  - แบบคำขออนุญาตดัดแปลง (ข.1)
  - แบบฟอร์มสำรวจอาคาร
  - Checklist เอกสาร_อ.1
  - ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอดัดแปลง ข.1 ประเภทบ้านอยู่อาศัย
  - ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอดัดแปลง ข.1 ประเภทอาคารธุรกิจและโรงงาน
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำรวจอาคาร
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1)
 3) แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)
- Checklist เอกสาร_พค.2
  - ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)
 4) รายการตรวจสอบมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) – ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก

 
 5) แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต: ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
  - ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งฯ ประเภทบ้านอยู่อาศัย
  - ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งฯ ประเภทอาคารธุรกิจและโรงงาน


ความเป็นมา:

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม ๒๐๐ MWp จำแนกเป็น ๑๐๐ MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก ๑๐๐ MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี ๒๕๕๖ ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน ๒๕ ปี

ระเบียบ/ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

๑.)          ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.)          ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.)          เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ.

หมายเลข ๑ – แบบคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.)

หมายเลข ๒ – สถานที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

หมายเลข ๓ – ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข ๔ – แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.)

หมายเลข ๕ – ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

 หมายเลข ๖ – ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.)

๔)     ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

๕)     ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องขยายระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับบ้านอยู่อาศัย 


 ประชาสัมพันธ์
“การขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์และเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า” ของ กฟน.

“แนะนำรายชื่อผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ทะเบียนสถานะใบอนุญาตและการรับแจ้งที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)


ทะเบียนสถานะใบอนุญาตและการรับแจ้งที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

คำถามที่พบบ่อย:

ลำดับ

คำถามและแนวคำตอบ

1.

ที่มาของนโยบายเป็นอย่างไร และมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี

2.

ราคารับซื้อไฟฟ้ามีอัตราอย่างไร

จำแนกตามกลุ่มประเภทอาคารและขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก เป็น 3 อัตราในรูปแบบ Feed-In Tariff ดังต่อไปนี้

กลุ่มประเภทอาคาร

กำลังการผลิตติดตั้ง

อัตรา (FiT)

บ้านอยู่อาศัย

ไม่เกิน 10 kWp

6.96 บาท/หน่วย

อาคารธุรกิจขนาดเล็ก

มากกว่า 10 ถึง 250 kWp

6.55 บาท/หน่วย

อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน

มากกว่า 250 ถึง 1,000 kWp

6.16 บาท/หน่วย

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 6>

3.

ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่มีสัดส่วนอย่างไร

พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า

ปริมาณกำลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW)

บ้านอยู่อาศัย

ธุรกิจ/โรงงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

40

40

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

60

60

ภาคเหนือ

15

15

o   เขต 1 (เชียงใหม่ 6 จังหวัด)

5

 

o   เขต 2 (พิษณุโลก 8 จังหวัด)

5

 

o   เขต 3 (ลพบุรี 6 จังหวัด)

5

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15

15

o   เขต 1 (อุดรธานี 8 จังหวัด)

5

 

o   เขต 2 (อุบลราชธานี 8 จังหวัด)

5

 

o   เขต 3 (นครราชสีมา 4 จังหวัด)

5

 

ภาคกลาง

15

15

o   เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา 7 จังหวัด)

5

 

o   เขต 2 (ชลบุรี 5 จังหวัด)

5

 

o   เขต 3 (นคปฐม 4 จังหวัด)

5

 

ภาคใต้

15

15

o   เขต 1 (เพชรบุรี 6 จังหวัด)

5

 

o   เขต 2 (นครศรีธรรมราช 6 จังหวัด)

5

 

o   เขต 3 (ยะลา 6 จังหวัด)

5

 

รวมทั้งสิ้น (ภายในปี 2556)

100

100


 อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณและจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อจำกัดของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 1.2>

            4.

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคืออะไรบ้าง

 • เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร ทั้งนี้ อาคารนั้นจะต้องไม่เคยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกมาก่อน
 • กรณีที่ผู้ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าเป็นนิติบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 • ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • อาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าซื้อไฟฟ้า (Buying Meter) จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอยู่แล้ว ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 2>

5.

ช่วงระยะเวลาการยื่นคำขอขายไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทำการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (รวม 15 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าประเภทอาคารบ้านอยู่อาศัยสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 10 คำขอ และประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้เพียง 1 คำขอ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาแบบคำขอและประกาศผลการตอบรับซื้อไฟฟ้าบน Website ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 3>

6.

สามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้า ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามพื้นที่รับผิดชอบซึ่งอาคาร (บ้านอยู่อาศัย อาคารธุรกิจ และโรงงาน) ที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ตั้งอยู่ อาทิ  

พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่รับคำขอ

บ้านอยู่อาศัย

ธุรกิจ/โรงงาน

เหนือ

กฟภ. (เชียงใหม่/พิษณุโลก/ลพบุรี)

กฟภ.(สำนักงานใหญ่-งามวงศ์วาน)

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กฟภ. (อุดรธานี/อุบลราชธานี/นครราชสีมา)

กลาง

กฟภ. (พระนครศรีอยุธยา/ชลบุรี/นครปฐม)

ใต้

กฟภ. (เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา)

กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

กฟน. (18 เขต ได้แก่ วัดเลียบ, คลองเตย, ยานนาวา, สามเสน, บางเขน, ลาดพร้าว, ธนบุรี, ราษฎร์บูรณะ, บางขุนเทียน, บางกะปี, มีนบุรี, ลาดกระบัง, ประเวศ, นนทบุรี, บางใหญ่, บางบัวทอง, สมุทรปราการ, บางพลี)

 

 

กฟน.(สำนักงานใหญ่-เพลินจิต)

<รายละเอียดตามเอกสารประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม>

7.

มีเอกสารหลักฐานประกอบอะไรบ้าง

รายการเอกสารเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ประกอบด้วยเอกสารทั่วไปของผู้ยื่นคำขอและเอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ด้วยอีก 1 ชุด

<รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1>

              8.

จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความพร้อมทางด้านการเงิน หรือวางหลักค้ำประกันด้วยหรือไม่ 

ไม่จำเป็นต้องมี อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขอควรจะหาการค้ำประกันระบบผลิตไฟฟ้าจากบุคคลที่สามตามที่เหมาะสม

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 13>

9.

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอขายไฟฟ้าเป็นอย่างไร

 • ผู้ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้น
 • การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะตรวจสอบและถือเอาวันและเวลาที่ได้รับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมครั้งหลังสุดเป็นวันและเวลาที่ได้รับคำขอจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติมหลังจากพ้นกำหนดปิดรับคำขอขายไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียงลำดับคำขอขายไฟฟ้าตามวันและเวลาที่ได้รับคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจากความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเป็นสำคัญ จนกว่าจะครบกำหนดปริมาณกำลังไฟฟ้ารับซื้อในแต่ละพื้นที่และประเภทอาคาร

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 5>

10.

เมื่อยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในแบบคำขอได้อีกหรือไม่

ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย และจุดรับซื้อไฟฟ้า

<รายละเอียดตามระเบียบข้อ 8>

11.

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นต้น โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายระยะเวลาที่กำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)  

<รายละเอียดตามระเบียบข้อ 14, 18 และ 19 และเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3>

12.

จำเป็นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน)
 • ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
 • ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กล่าวคือ มีพิกัดขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Rated Nominal Capacity) ของเครื่องแปลงผันกระแสไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) รวมตั้งแต่ 200 kVA (หรือ 200 kW) ขึ้นไป
 • หนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

ทั้งนี้ ก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องนำส่งสำเนาหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า   

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 11>

13.

มีการกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์และมาตรฐานในการติดตั้งหรือไม่

มี ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และระบบการผลิตไฟฟ้าตามข้อกำหนดแนบท้ายประกาศและข้อกำหนดเรื่องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงมากกว่า 250 kWp ต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วย

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 12 และเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5>

14.

จะสามารถหารายชื่อผู้ที่รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้ที่ไหน

ในเบื้องต้นสามารถดูรายชื่อผู้ดําเนินการรับติดตั้งระบบซึ่งขึ้นทะเบียนแนะนำไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้บน Website ของ พพ.

<http://www.dede.go.th/dede/>

15.

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลาเท่าไหร่

25 ปี นับจากกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

<รายละเอียดตามประกาศข้อ 11>

16.

เมื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแล้ว สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ผู้อื่นได้หรือไม่

จะต้องได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก่อนตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนด

17.

ถ้าไม่สามารถเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ตามกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องทำอย่างไร

ก่อนพ้นกำหนด SCOD ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารีบแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ แหล่งเงินทุนและความคืบหน้าของการออกแบบ/ติดตั้งระบบ รวมถึงสถานะของการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องอาจให้เลื่อน SCOD ออกไปได้แค่ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาอันควรแต่ไม่เกิน 1 เดือน นับถัดจากวัน SCOD เดิม

18.

หากมีการลักลอบนำไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายแทนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์จะมีผลอย่างไร

จะถือเป็นการละเมิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเป็นผลให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นสิ้นสุดลงโดยทันที รวมทั้งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 10,000 บาทต่อ kWp ของแผง และจะเรียกคืนค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าเต็มจำนวนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ชำระให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าไปแล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)

 

ข้อมูลการออกแบบ/ติดตั้งระบบ: 

  หมายเหตุ: ตัวเลขต่างๆ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตรา FiT ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 อาจแตกต่างจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันได้
แนวทางการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตต่างๆ และการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ:  


เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • "สาร" จากเลขาธิการ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • คำสั่งพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
      - ความพึงพอใจการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2564
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •     - แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
      - คู่มือการประชุม กกพ.
      - คู่มือการใช้งาน @core ระบบจัดการข้อมูลฝึกอบรม
      - คู่มือการขอลาและขอเบิกสวัสดิการผ่านระบบ HRIS
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 •     - คู่มือการขอรับใบอนุญาต
      - คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ มาตรา 97(4)
      - คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ มาตรา 97(5)
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2564
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
      - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2565
      - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
 • เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้