รับฟังความคิดเห็น หน้าแรก รับฟังความคิดเห็น

  การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
(โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ)   (โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาต)
 
  อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น
-ร่าง- ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงิน สำหรับผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
  รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว
-ร่าง- ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. …
ประกาศ สำนักงาน กกพ. เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กสิกรรมจักรกลลพบุรี จำกัด
การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ....
การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท แก่นเจริญ จำกัด
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ เรื่อง การกำกับอัตราสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายเล็ก พ.ศ. ....
ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ....
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเรียกเก็บเดือน พ.ค.-ส.ค. 2563
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการ ENGY Energy is yours
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการ TU EGAT ENERGY
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการศรีแสงธรรมโมเดล
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน ของจุฬาฯ การซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer และอาคารอัจฉริยะ
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บจก. พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เอส.เอส.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
การให้ความเห็นโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2
แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือนมกราคม – เมษายน 2563
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ (System Operator (SO) Regulatory Framework)
(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่าน ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Owner (TO) Regulatory Framework)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
การให้ความเห็นโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ไทยศรีทอง จำกัด
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562
อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2562 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
การให้ความเห็นแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เค.เอส. ไบโอ-พลัส จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน พ.ศ.2562
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” และ “ร่างประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562 - 2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. ….”
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สาหรับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนมกราคม – เมษายน 2562
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ....
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล พ.ศ. ....
-ร่าง- ประกาศ กกพ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางทำการตรวจวัดสัดส่วนพลังงานความร้อนของการใช้เชื้อเพลิงเสริมและตรวจวัดดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving: PES) พ.ศ. ....
การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า และอัตราการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (1) เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนผันแปร ประจำปี 2561 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
ร่างประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ สำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. ….
-ร่าง- ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. ....
ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 2 พฤษภาคม 2561)
ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 25 เมษายน 2561)
โครงการนำร่องการใช้มาตรการ Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ร่าง) ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมขาติ ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 2)
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ในส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
การโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ของ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด (ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ของบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ...
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ....
การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ VSPP Semi-Firm พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง บัญชีอัตราการเปรียบเทียบและแบบเอกสารการเปรียบเทียบ (ฉบับที่....) พ.ศ. ............
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือนมกราคม – เมษายน 2561
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. ....
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานระยะห่างและการจัดการเพื่อความปลอดภัย สำหรับการสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแยกระบบ พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. …. และร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่ …) พ.ศ. ....
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด (Micro Grid) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของบริษัท วี โซล่าร์ จำกัด (ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด)
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการขอเชื่อมต่อและค่าบริการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน หรือผู้แทนระดับตำบล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้แทนภาคประชาชน ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล กรณีไม่สามารถจัดประชาคมหมู่บ้าน พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. ....
ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration พ.ศ......
เรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้เป็นการชั่วคราว
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินสำหรับการไฟฟ้า พ.ศ. ....(และภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ)
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. ....
เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร สำหรับพื้นที่ 1 - 5 ประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนผันแปร ประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
ร่าง ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. ....
เรื่อง การโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
รับฟังความคิดเห็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2
เรื่อง การโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางไทร จำกัด)
เรื่อง โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะ ที่ 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. .... (และเอกสารแนบท้าย)
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สาหรับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) เพิ่มเติมให้ครบ 10 เมกะวัตต์ สำหรับพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค พ.ศ. 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. ….
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ร่าง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง การโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท พลังงานสะอาดทับสะแก จำกัด
แนวทางการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนมกราคม – เมษายน 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ สำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ...
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ซี วาย วาย ไบโอ พาเวอร์ จำกัด
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัทเอสดี ไบโอซัพพลาย จำกัด
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นพ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. ....
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff ระยะที่ 2
(ร่าง) มาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) และอัตรา Demand Response
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ว่าด้วยหลังเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. ....
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สาหรับ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัทกัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัทกัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
เรื่อง อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจำปี 2559 ของ บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. .... และ ร่างหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร สำหรับพื้นที่ 1 - 5 ประจำปี 2559 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วย การกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 – 2562
การโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเข้าร่วมโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร)
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. ....
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ....
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ….
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(PTT) การปรับโครงสร้างราคาค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการชั่วคราว ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(PTT NGD) การปรับโครงสร้างราคาค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการชั่วคราว ของ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
(Amata NGD) การปรับโครงสร้างราคาค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการชั่วคราว ของ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ของ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป พ.ศ. ....
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ....
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. ....
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. ....
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการเลิกประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ...
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. ...
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนมกราคม – เมษายน 2559
รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ กกพ. เรื่องการนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ. ....
รับฟังความคิดเห็นต่อการโอนสิทธิใบอนุญาตของบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ให้แก่บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในระดับขายส่ง สาหรับเรียกเก็บจาก กฟน. และ กฟภ. ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558
การรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี)) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าฯ
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ....
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (บางส่วน) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์ (Grid-connected inverter) ระบบแรงดันต่่า พ.ศ...
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี)) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าฯ
ร่างระเบียบกกพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ...
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (บางส่วน) ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. ....
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)(สาขาบางปะอิน โครงการ 1 และ 2)
1. ร่างระเบียบ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
2. ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ประกาศ กกพ. เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท หนองบัว โคเจนเนเรชั่น จำกัด
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. .... มติ กกพ. เพื่อประกาศรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 7 วัน ตามมติการประชุม กกพ. ครั้งที่ 26/2558 (ครั้งที่ 336)
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านเว็บไซต์ เรื่อง “กรณีข้อจำกัดในการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในประเด็นการหยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder มาเป็น FiT ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557”
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558-2560
เรื่อง อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร สำหรับพื้นที่ 1 - 5 ประจำปี 2558 ของ บมจ.ปตท.
เรื่อง อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจำปี 2558 ของ บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
เรื่อง โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถ ในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ กกพ. เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เจมาโก จำกัด
เรื่อง แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558
ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. ....
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีอัตราการเปรียบเทียบและแบบเอกสารการเปรียบเทียบ พ.ศ. ....
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) งวดพฤษภาคม – สิงหาคม 2558
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เจมาโก จำกัด
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (หน่วยผลิตสาธารณูปการกลาง สำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก)
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. ...
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เจมาโก จำกัด
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.....
ร่างประกาศฯ เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กฤษณรงค์ธัญกิจ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ....
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จำกัด
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
เรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2558
เรื่อง โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
(ร่าง) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (จำนวน ๖๙.๓๖ เมกะวัตต์) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย
(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย สำหรับปี 2557-2559
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. .........
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ......
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ของ PTTLNG ประจำปี 2557
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร สำหรับพื้นที่ 1 - 5 ประจำปี 2557 ของ บมจ. ปตท.
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัทโกลว์ เอสพีพี ๑๑ จำกัด
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียว จากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) พ.ศ. ....
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน (ฉบับที่...)
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต พ.ศ. ...
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือน มกราคม – เมษายน 2557
การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted Photovoltaic Power Plant)
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนความเสียหาย เพื่อการสำรวจหาสถานที่ตั้ง หรือ ซ่อมบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ.....
การับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังาน พ.ศ.......
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเผยแพร่อัตราค่าบริการ พ.ศ......
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปรของ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจำปี 2556 ของ บมจ.ปตท.
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ประจำปี 2556 ของ บมจ.ปตท.
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง อัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปรของกิจการเก็บรักษาและ แปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ของ PTTLNG ประจำปี 2556
การรับฟังความคิดเห็น เรื่องการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท โคราช เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย การรับซื้อฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. .... และ(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สาหรับเดือน กันยายน – ธันวาคม 2556
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๓ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท โกลว์ เอสพีพี ๑๒ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท โกลว์ เอสพีพี ๑๓ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง (พื้นที่ 5) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับอัตราค่าบริการการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2556
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟ้านครหลวง
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและอำนาจเจริญเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ พ.ศ....
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2555
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจำปี 2555 ของ บมจ.ปตท.
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ประจำปี 2555 ของ บมจ.ปตท.
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) การรับฟังความคิดเห็นเรื่องอัตราค่าบริการจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 ธันวาคม 2554
รับฟังความคิดเห็น เรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน พ.ศ....
รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานและข้อห้ามมิให้กระทำการภายในบริเวณดังกล่าว พ.ศ....
รับฟังความคิดเห็น เรื่องร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต พ.ศ....
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงันและเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๑ ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ...
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ เครื่องหมายและวิธีการแจ้งสิทธิในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ 2)
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 ธันวาคม 2554
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท บีพีเค เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือน มกราคม– เมษายน 2555
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานสำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ....
รับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
รับฟังความคิดเห็นเรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๔
ร่างประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานสำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ.
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ(เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2554 -2558
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2554 -2558
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การเรียกเก็บอัตราค่าบริการการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม(พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจำปี 2554 ของ บมจ.ปตท.
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice; CoP) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ.....
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องรับฟังความคิดเห็น การขอควบรวมกิจการ ระหว่าง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การรับฟังความคิดเห็น เรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554
การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
รับฟังความคิดเห็น เรื่องโครงการระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมต่อจุดใหม่ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโกลก ของ กฟผ. กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูง Rantau Panjang ของบริษัท Tenaga Nasional Berhad จำกัด (TNB) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าบริการการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
รับฟังความคิดเห็นการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พ.ศ.....
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล พ.ศ.....
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2554
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ปริมาณ ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ (MW) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การรับฟังความคิดเห็น “ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ….”
การรับฟังความคิดเห็น "ร่าง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. .... "
หลักการการกำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
การรับฟังความคิดเห็นเรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2553
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ปฎิบัติ (CoP) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 2)
รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm (สำหรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
รับฟังความคิดเห็น เรื่องร่างคู่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2553
ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. ....
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ...
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ...
ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การจัดทำแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ...
ร่าง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางเงินค่าทดแทน พ.ศ...
ขอเชิญมีส่วนร่วมในการร่างระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การประเมินความเสี่ยง
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต