ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 963
Page:of 49 Page size:
21 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดูแลระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ 2564  21232020042344ประกาศผู้ชนะ_data_warehouse.pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18222020032228จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน_กกพ._จำนวน_1_คน.pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18252020032557จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุ_จำนวน_1_คน_(จ้างต่อเนื่อง)_ยศศวิน.pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18262020032632จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุ_จำนวน_1_คน(จ้างต่อเนื่อง).pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบัญชีและการเงิน จำนวน 1 คน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18272020032726จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบัญชีและการเงิน_จำนวน_1_คน.pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18282020032815จัดจ้างทำป้ายไวนิล.pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กกพ. และ สำนักงาน กกพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18292020032939จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน_กกพ._และสำนักงาน_กกพ..pdf
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21312020083130จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน_(ต่อเนื่อง).pdf
15 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16332020023333ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._220_-_2563.pdf
15 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์แม่ข่ายพร้อมคอมพิวเตอร์ระบบ Vitual Desktop Infrasture (VDI) พร้อมซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15242020092422ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._218_-_2563.pdf
11 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14052020030532ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._217_-_2563.pdf
10 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10592020105937ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._215_-_2563.pdf
10 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำกล่องใส่ของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10012020110127ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._216_-_2563.pdf
3 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03382020013839ประกาศผู้ชนะจัดทำตรายาง.pdf
26 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซือดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือน กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27152020111556ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ_กันยายน_63.pdf
25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27112020111157ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._199_-_2563.pdf
25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม กกพ. ให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25242020102440ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._195_-_2563.pdf
25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน Geo For Regulation (GFR) โดยวิธีคัดเลือก  25252020102538ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._196_-_2563.pdf
25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเก็บเอกสารของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25262020102642ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._197_-_2563.pdf
25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25112020031136ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างสอบทานบัญชี.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต