ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1107
Page:of 56 Page size:
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนมีนาคม 2564)  25162021011607ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้และผลไม้ถวายพระสุริยเทพ_เดือนมีค64.pdf
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบัญชีและการเงิน จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25182021011807ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._62_-_2564.pdf
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเะจาะจง  24472021014717ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม.pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบ Video Conference พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22092021100945ประกาศผู้ชนะ_VDO_Conference_64.pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)  22082021100803ประกาศผู้ชนะการพิจารณาเช่าอาคาร_สข_13.pdf
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18022021100241ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._54_-_2564.pdf
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17172021021735ประกาศผู้ชนะ_จ้างตรวจสอบภายใน_(ตส.).pdf
11 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Photoconductor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15172021101745ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_(Photoconductor).pdf
10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (Drum สำหรับเครื่งโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10132021011335ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._32_-_2564.pdf
9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการสรรหา คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 จำนวน 84 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1058202109581020210209153400005.pdf
8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09542021095441ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน_รายการรถเข็น.pdf
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำนามบัตร จำนวน 5 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03292021092912ประกาศผู้ชนะการเสนอการจ้างทำนามบัตร_จำนวน_5_รายชื่อ.pdf
29 มกราคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)   29252021012533ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำไตรมาสที่_1_(ตค.-ธค.63).pdf
28 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28332021113356ประกาศผู้ชนะจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น_รถยนต์ส่วนกลาง_จำนวน_4_คัน_(280164).pdf
28 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28372021023707ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ_6_รายการ.pdf
27 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร กกพ. คนกำกับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28082021100823ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกิจกรรมการออกกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ_วารสาร_กกพ.คนกำกับ.pdf
26 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27472021014704ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._19_-_2564.pdf
26 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง  27482021014838ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._20_-_2564.pdf
25 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29242021012416ประกาศผู้ชนะ_ซื้อมือถือ_ผอ.สข.pdf
22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของฝ่ายสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25252021102538ประกาศ_ซื้อเครื่องวัดไข้_เขต_1.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป