บทความด้านพลังงาน หน้าแรก บทความและสาระกิจการพลังงาน บทความด้านพลังงาน

  Print   ExportPDF   

          โครงการศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ผ่านกลุ่มสังคมเศรษฐกิจสัมพันธ์และกลุ่มสตรีแม่บ้านเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มสตรีแม่บ้านให้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด ทางกระทรวงพลังงานจึงเข้ามาขับเคลื่อนพลังงานชุมชนไปพร้อมกับ การดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดหาพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

          สรุปผลจากการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มสตรีแม่บ้านในหลายจังหวัด เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา ทั้งหมดประมาณกว่า 600 คนโดยมีกลุ่มสตรีหลากหลายอาชีพเช่น กลุ่มแม่บ้านจักรสาน ปลาส้ม ปลาตากแห้ง กล้วยตาก ฯลฯซึ่งนอกจากประกอบอาชีพต่างๆ ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  พบว่า กลุ่มสตรีแม่บ้านมีความเข้าใจด้านพลังงานของประเทศไทยที่มีความจำเป็นในการสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดในระดับหนึ่งและได้สะท้อนความต้องการให้กระทรวงพลังงานเดินหน้าผลักดันโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนสตรีแม่บ้าน

นางพรศรี พรหมนุช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “หลังจากเข้าร่วมรับฟังแล้วมีความเข้าใจถึงความสำคัญด้านพลังงานของประเทศ มากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทางกระทรวงพลังงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปคือการให้การสนับสนุนด้านพลังงานกับกลุ่มสตรีในการสร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนอย่างจริงจังจนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีแม่บ้านทั่วประเทศ

          เช่นเดียวกับ นางวาสนา พรมภักดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองและสังคมท้องถิ่น พัฒนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานไฟฟ้าเพื่อความอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพ และพลังงานมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเดินทาง คมนาคมขนส่งและอื่นๆ และราคาพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานหันไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยเชื้อเพลิงที่จัดหาได้มาใช้เป็นพลังงานและช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากทางกระทรวงพลังงานจะทำให้กลุ่มสตรีสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการของกระทรวงพลังงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

          โดยเนื้อหาของผู้ที่เป็นวิทยากรหลักในการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจในหลายพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ดังกล่าวนี้ประกอบด้วย      

          ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก นักวิชาการอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ประเพณีหลายประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรีเช่น จีน อินเดียและญี่ปุ่นรวมถึงชาวยุโรป ส่วนสตรีไทยนับว่าโชคดีที่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานไทยด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุดถึงร้อยละ 73 และมีให้ใช้ได้อีกประมาณ 15-20 ปีซึ่งการพึ่งพาเชื้อเพลิงเกิดความเสี่ยงมากจำเป็นต้องสรรหาพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเช่นพลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งพลังงานหลายอย่างมีข้อดีและข้อจำกัดต่างกันกล่าวคือพลังงานลมสามารถติดตั้งกังหันได้บางพื้นที่ที่มีศักยภาพลมพัดตลอดปี พลังแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะเวลากลางวัน พลังงานน้ำไม่มีที่   สร้างเขื่อนแล้ว และ “พลังงานนิวเคลียร์”เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด กระบวนการทำงานไม่มีการสันดาปหรือเผาไหม้จึงไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังคุ้มค่ากับการลงทุนและผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าพลังงานประเภทอื่น ยกตัวอย่างคือ ยูเรเนียม 235 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ยูเรเนียมเพียง1 เม็ดให้ความร้อนเท่ากับน้ำมัน 5,000 ลิตรหรือถ่านหิน 1,000 กิโลกรัม

 

 

   

          ขณะที่มุมมองของนักวิชาการ คือ ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึง “เกิดอะไรขึ้นที่ฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุ่น” ว่า “การระเบิดของโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นคือส่วนโครงหลังคาที่คลุมเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าไว้ ไม่ใช่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิด เพราะ  ระบบหล่อเย็นสำรองฉุกเฉินถูกคลื่นสึนามิพัดพังทลายไป ทำให้ระบบหล่อเย็นไม่สามารถทำงานได้ เตาปฏิกรณ์จึงจุดสตาร์ทขึ้นเองทำให้ทีมงานต้องใช้วิธีฉีดน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงไม่ได้ความร้อนสูงเกินไป ทำให้เกิดไฮโดรเจน ซึ่งเป็นสารประกอบของน้ำเกิดการสะสมบริเวณใต้โครงหลังคาอีกทั้งยังเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนแพร่กระจายในอากาศ กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนำกรณีศึกษาของญี่ปุ่นไปประชุมหารือเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อไปในอนาคต หลายประเทศเช่นจีน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ฯลฯ ยืนยันเดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป นั่นเพราะพลังงานพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานแห่งอนาคตและเป็นพลังงานสะอาด

          คุณพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อเรื่อง “วิถีไทยกับวิถีใช้พลังงาน เราลดหรือเพิ่มโลกร้อน” กล่าวว่า “ผลจากการใช้พลังงานปริมาณมหาศาลทั่วโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้น วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ขณะที่แนวโน้มราคาพลังงานนับวันยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องลดการพึ่งพาพลังงานหลัก หันไปไปใช้พลังงานทางเลือกใหม่เช่นพลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์หลายคนอาจเกรงกลัวอันตราย ขณะนี้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่สร้างหรือสร้างไม่ได้ แต่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามเริ่มการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คาดว่าจะเสร็จตามแผนภายใน 10 - 15 ปี ซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟฟ้าฐานถูกกว่าประเทศไทย 1.63 บาทต่อหน่วยในปีปัจจุบันหรือ 2.70 - 3.10 บาทต่อหน่วย ในอนาคตเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนให้ไปลงทุนในประเทศของเขามากยิ่งขึ้นไปอีก เราสามารถหยุดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้พลังงาน เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างพอเพียงเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอ อีกทั้งต้องมีการสำรองพลังงาน เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต”

 

โดย นายชาญยุทธ์ ภูครองจิตร

 

เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน