ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด
 ที่อยู่  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 ประเภทโรงไฟฟ้า  พลังความร้อน
 ประเภทเชื้อเพลิง  Biomass
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  7.5000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  6.5000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  
 วันที่พิจารณาคำขอ      
 วันที่ลงนามสัญญา  
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  
 COD แล้ว  
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  26/02/2552
  สถานะ  ยกเลิกสัญญา
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907