พ.ค. พบผลลัพธ์ทั้งหมด 25 รายการ

สรุปประเด็นสำคัญจากงานสัมมนาเชิงวิชาการ ERC Forum 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศประจําปี พ.ศ. 2566: ERC Forum 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Renewable and Sustainable Energy Transition" โดยมี กกพ. และผู้บริหารสํานักงาน กกพ. และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำโดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประกอบด้วยการเสวนาและการบรรยาย รวมทั้งสิ้น 5 ช่วง (Session)

อ่านเพิ่มเติม
ปัจจัยที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ในการพิจารณาค่าเอฟทีในงวด พ.ค. - ส.ค. 66

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ถูกลงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลง แต่ก็ยังต้องติดตามอีก โดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำที่ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นปัจจัยกดดันค่าไฟแพงในงวดหน้าอยู่มาก และแม้ว่าหลายฝ่าย โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคเอกชนจะมีความหวังว่าค่าไฟงวดเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566 น่าจะถูกลงได้อีกจากปัจจัยบวกของต้นทุนราคาก๊าซ LNG ในตลาดโลก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตไฟฟ้าถูกลงมาก รวมทั้งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ทีแข็งค่ามากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกลง

อ่านเพิ่มเติม