โครงการรับซื้อไฟฟ้า

การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

โครงการรับซื้อไฟฟ้า
21 ตุลาคม 2565 , 12:00
10417
2
6

เอกสาร  ดาวน์โหลด วันที่ประกาศ
 ระเบียบ
 - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 19 ตุลาคม 2565
 ประกาศ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 5 เมษายน 2566
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  1 มีนาคม 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม   21 กุมภาพันธ์ 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม   25 มกราคม 2566
 - ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ผลการพิจารณาอุทธรณ์โครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม  11 มกราคม 2566
 - ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ. 2565 20 ตุลาคม 2565
   เอกสารแนบประกาศ กกพ.

   - อัตรารับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 159)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

   - แบบคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค
   - บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า
   - แบบหนังสือมอบอำนาจ
   - รายชื่อจังหวัดในแต่ละภาค
 ประกาศการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
      - ประกาศการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟภ.
      - ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ   
  2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
      - ประกาศการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน.
  อื่นๆ
      - คำชี้แจง ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
      - การชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

แท็ก :

65003
Embed
คัดลอกสำเร็จ