ภาพข่าวกิจกรรม

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่....) พ.ศ. ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
21 เมษายน 2566 , 12:00
1300
2
1
  ดาวน์โหลด 

1

กำหนดการสัมมนา รอบที่ 1 จังหวัดสงขลา 28 เมษายน 2566
    

2

กำหนดการสัมมนา รอบที่ 2 จังหวัดระยอง 11 พฤษภาคม 2566

3

กำหนดการสัมมนา รอบที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 19 พฤษภาคม 2566

4

กำหนดการสัมมนา รอบที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ 8 มิถุนายน 2566

5

กำหนดการสัมมนา รอบที่ 5 กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2566

Embed
คัดลอกสำเร็จ