ภาพข่าวกิจกรรม

การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง 

ข่าวประชาสัมพันธ์
30 กันยายน 2565 , 12:00
7789
3
2

การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง 

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiTปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiTปี 2565 - 2573 สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ. 
1 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
2 แบบคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3 แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค ดาวน์โหลด
4 บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
5 แบบหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiTปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานลม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ. 
1 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565? ดาวน์โหลด
2 แบบคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3 แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค ดาวน์โหลด
4 บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
5 แบบหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiTปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (
Battery Energy Storage System: BESS) พ.ศ. 2565
?
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ. 
1 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
2 แบบคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3 แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค ดาวน์โหลด
4 บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
5 แบบหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiTปี 2565 - 2573 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน พ.ศ. 2565? ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ กกพ. 
1 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
2 แบบคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3 แบบแสดงข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิค ดาวน์โหลด
4 บัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
5 แบบหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

Embed
คัดลอกสำเร็จ