ภาพข่าวกิจกรรม

การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)

ข่าวประชาสัมพันธ์
04 มกราคม 2564 , 12:00
2772
1
3

การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
ลำดับ เอกสาร PDF Link
1 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ดาวน์โหลด
2 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ดาวน์โหลด
3 ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
6 ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
7 ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
 
8 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด
 
9 ชี้แจงการรับฟังความคิดเห็น หลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  ดาวน์โหลด
  
10 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ลิงก์
11 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 34/2564 เรื่อง การรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ลิงก์
12 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลด
14 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 3  ดาวน์โหลด
15 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 4  ดาวน์โหลด
16 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 5  ดาวน์โหลด
17 ประกาศ สำนักงาน กกพ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 6   ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Webina
 ดาวน์โหลด
  • เอกสารเตรียมลงนามและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 ดาวน์โหลด
  • Infographic การดำเนินโครงการ
 ดาวน์โหลด
  • Infographic ระบบเกษตรพันธสัญญา
 ดาวน์โหลด
  • Link Clip พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
 ลิงก์

Embed
คัดลอกสำเร็จ