อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

สถิติค่า Ft ขายปลีก หน่วย : สตางค์/หน่วย
เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีก เปลี่ยนแปลง
พฤษภาคม – สิงหาคม 2567 39.72 0.00
มกราคม – เมษายน 2567 *** 39.72 +19.24
กันยายน - ธันวาคม 2566 ** 20.48 -70.71
พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 91.19 (บ้านอยู่อาศัย : -2.24 ) (ประเภทอื่นๆ : -63.73)
มกราคม – เมษายน 2566 * (บ้านอยู่อาศัย : 93.43) (ประเภทอื่นๆ : 154.92) (บ้านอยู่อาศัย : 0.00 ) (ประเภทอื่นๆ : +64.49)
กันยายน – ธันวาคม 2565 93.43 +68.66
พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
24.77 +23.38
มกราคม – เมษายน 2565 1.39 +16.71
กันยายน – ธันวาคม 2564 -15.32 0.00
พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 -15.32 0.00
มกราคม – เมษายน 2564 -15.32 -2.89
กันยายน – ธันวาคม 2563 -12.43 -0.83
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 -11.60 0.00
มกราคม – เมษายน 2563 -11.60 0.00
กันยายน – ธันวาคม 2562 -11.60 0.00
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 -11.60 0.00
มกราคม – เมษายน 2562 -11.60 +4.30
กันยายน – ธันวาคม 2561 -15.90 0.00
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 -15.90 0.00
มกราคม – เมษายน 2561 -15.90 0.00
กันยายน – ธันวาคม 2560 -15.90 +8.87
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 -24.77 +12.52
มกราคม – เมษายน 2560 -37.29 -4.00
กันยายน – ธันวาคม 2559 -33.29 0.00
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 -33.29 -28.49
มกราคม – เมษายน 2559 -4.80 -1.57
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 -3.23 -49.61
กันยายน – ตุลาคม 2558 46.38 -3.23
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 49.61 -9.35
มกราคม – เมษายน 2558 58.96 -10.04
กันยายน – ธันวาคม 2557 69.00 0.00
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 69.00 +10.00
มกราคม – เมษายน 2557 59.00 +5.00
กันยายน – ธันวาคม 2556 54.00 +7.08
พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 46.92 -5.12
มกราคม – เมษายน 2556 52.04 +4.04
กันยายน – ธันวาคม 2555 48.00 +18.00
มิถุนายน – สิงหาคม 2555 30.00 +30.00
พฤษภาคม 2555 0.00 0.00
มกราคม – เมษายน 2555 0.00 +6.00
กันยายน – ธันวาคม 2554 -6.00 0.00
กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 -6.00

* กพช. ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 163) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรก ในปริมาณที่ไม่เพิ่มภาระอัตราค่าไฟฟ้าจากปัจจุบัน

** ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และต่อมา กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 45/2566 (ครั้งที่ 873) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ได้เห็นชอบผลการคำนวณค่า Ft ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 ตามที่ กฟผ. ได้ดำเนินการตามมติ ครม.

***  ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และต่อมา กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 887) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ได้เห็นชอบผลการคำนวณค่า Ft ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567 ตามข้อมูลประมาณการก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. ได้ดำเนินการตามมติ ครม.

เอกสารเผยแพร่การกำหนดค่า Ft แต่ละงวด
เอกสารชี้แจงคำถามจากการรับฟังความคิดเห็น

แท็ก :

อัตราค่าไฟฟ้า
Ft
คัดลอกสำเร็จ