คำแนะนำในการใช้ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน
ลำดับ เอกสาร จัดการ
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด
  • กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด
2 ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4 ลำดับที่ 88) (Work Flow) ดาวน์โหลด
3 บบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง.3) ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ตาม พรบ โรงงาน พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
5 รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต ร.ง.4 (Check List) ดาวน์โหลด
6 แบบคำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 3/2)แบบคำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 3/2) ดาวน์โหลด
7 รายการเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (Checklist) ดาวน์โหลด
8 แบบคำขอทั่วไป และแบบแจ้งทั่วไป
ดาวน์โหลด
9 รายการเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอเลิกประกอบกิจการโรงงาน (Checklist)
ดาวน์โหลด
คัดลอกสำเร็จ