ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
 •     - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซฯ
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติฯ
      - รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ
      - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
      - รายชื่อกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
      - ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
      - ทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
 •     - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสารกิจพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • เอกสารเผยแพร่
 •     - แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
      - รายงานประจำปี
      - สรุปผลการดำเนินงาน
      - บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่น (MOU/ MOA)
      - วารสารคนกำกับ
      - เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - รับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP)
      - เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “ Price Regulation and        Tariffs “ Organized by ERRA
 • สื่อวิดิทัศน์
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รับฟังความคิดเห็น
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรมทางสังคม
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • การตรวจสอบภายใน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน           พ.ศ.๒๕๕๐
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด ๒ องค์กรกำกับดูแลการ                 ประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด ๓ การกำกับดูแลการประกอบ         กิจการพลังงาน
      - หมวด ๔ การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด ๕ การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด ๖ การพิจารณาข้อพิพาทและ           การอุทธรณ์
      - หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด ๘ การบังคับทางปกครอง
      - หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการ    พลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่าย        พลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบ                 โครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่าย                 พลังงานและคัดค้านตำแหน่งที่ตั้ง             เสาไฟฟ้า
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและ       ทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการ        พลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน           พ.ศ. ๒๕๕๐
      - รวมกฎหมายกิจการพลังงาน เล่ม๑
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทาง           วิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • บริการออนไลน์
 • สำหรับประชาชนทั่วไป
 • สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ
 • สำหรับกองทุนในพื้นที่
 • สำหรับผู้ตรวจสถานประกอบกิจการ
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด ๒ องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด ๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด ๔ การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด ๕ การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด ๖ การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด ๘ การบังคับทางปกครอง
      - หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
      - รวมกฎหมายกิจการพลังงาน เล่ม๑
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมฯ
      - ทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
  เอกสารเผยแพร่
 • ราคากลาง
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
 • ไฟฟ้าน่า(กด) Like
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • สำรวจความพึงพอใจ