แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ หน้าแรก การขอใบอนุญาต แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ

  ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง. 4 ลำดับที่ 88)
การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่น (MOU)
          แจ้งรายการที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาต
การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
ลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (Solar Rooftop)
รายงานข้อมูลการประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)
การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ)
การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาต)
การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2560
 คำแนะนำในการใช้ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน                                                                               
 ลำดับ  เอกสาร
 1  คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (ผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้า) (Full)                   
      - บทที่ 1 กิจการไฟฟ้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและที่ได้รับการยกเว้น
      - บทที่ 2 ขั้นตอนการยื่นคำขอและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
      - บทที่ 3 การเข้าใช้งานระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน (Licensen Portal)
      - บทที่ 4 วิธีการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - บทที่ 5 เอกสารและหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ภาคผนวก (ก: ระเบียบ/ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง, ข: ตัวอย่างแบบคำขอ/รายการเอกสาร,
      ค: คำถามที่พบบ่อย (FAQs) และ ง: สำนักงาน กกพ. ประจำเขต
 2  การเข้าใช้งานระบบ
 3  การกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต
 4  การยืนยันข้อมูลในระบบ
 5  การแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 6  การปรับปรุงข้อมูลผู้รับใบอนญาต
 7  การปรับปรุงวัน ACOD
 8  จำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้
 9  การลงทะเบียนข่าวสารตอบรับ

 การขออนุญาตและการแจ้งออนไลน์ผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน
 (เฉพาะผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าเท่านั้น)

สำนักงานได้พัฒนาระบบงานการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาให้อนุญาตและการรายงานผลการประกอบกิจการพลังงานต่างๆ โดยลดขั้นตอนในการยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ ตลอดจนลดความซ้ำซ้อนคลาดเคลื่อนในการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ลงในฐานข้อมูล ด้วยเหตุนี้ จึงขอความกรุณาให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Licensee Portal :
http://app04.erc.or.th/elicense/index.html

สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ licensing@erc.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2207 3599


 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังาน
 ลำดับ  ประเภทใบอนุญาต
1  ผลิตไฟฟ้า, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า, จำหน่ายไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และการเก็บรักษาและแปรสภาพ  
 ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
  
2  ระบบส่งไฟฟ้า                                                                                 
3  ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (กรุณายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน)  
4  จำหน่ายไฟฟ้า (กรุณายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน)  
5  ควบคุมระบบไฟฟ้า  
6  ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
7  จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ   
8  ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ      
9  เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ                                                                  

 แบบแจ้งการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหลักฐานประกอบอื่น
 ลำดับ  ประเภทกิจการ
 1 ผลิตไฟฟ้า, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า, จำหน่ายไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และการเก็บรักษาและแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
  
 2 แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต : ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
  
        ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งฯ ประเภทบ้านอยู่อาศัย  
        ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งฯ ประเภทอาคารธุรกิจและโรงงาน   
        


 ลำดับ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP)
 1.  การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)  
     ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

 
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

 
     คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP -Biomass
 
     รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)
  
     แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP จากเชื้อเพลิงชีวมวล
 
 2.  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)  
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

 
     เอกสารเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต  
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตำมประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะเตรียมการ)  
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตำมประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะก่อสร้าง)
แล้วแต่กรณี
 
     เอกสารเพื่อประกอบการตรวจติดตามการดำเนินการ  
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะก่อสร้าง)
 แล้วแต่กรณี 
 
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะดำเนินการ)   
     ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

 
     รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code cf Practice) - MiniCoP       
  
     คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar
 
     แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP- Solar
 
 3.  การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง   
     ประกาศ กกพ.  เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559
 
 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)  
  
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559

 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)  
  
 4.  การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง  
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559

 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)     
 5.  ารผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง   
     เบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ
การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560
 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)   
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน