6. การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (10 MW < ปริมาณขายไฟฟ้าเข้าระบบ ≤ 90 MW)

คัดลอกสำเร็จ