กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

กิจการพลังงาน (ไฟฟ้า)

การรับซื้อไฟฟ้า


กิจการพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ)

โครงสร้างอุตสาหกรรมก๊าซธรรชาติในปัจจุบันโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ : จำนวนผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556


นโยบายการกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 54

P = WH + (S1+S2) + T

โดยที่ WH ราคาเฉลี่ยต้นทุนเนื้อก๊าซธรรมชาติ (Wellhead) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซโดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1

Gulf Gas: เป็นก๊าซสำหรับโรงแยกก๊าซฯ ประกอบด้วยก๊าซจากอ่าวไทย

2

Pool Gas: เป็นก๊าซที่จำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. IPP SPPและผู้ใช้ก๊าซ อื่นๆ ประกอบ ด้วยก๊าซจากอ่าวไทยที่เหลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซ ก๊าซจากพม่า และ LNG และก๊าซจาก แหล่งอื่นๆ ในอนาคต (S1+S2) อัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่ง (Supply and Wholesale) กำหนดอัตราตามประเภทผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยต้นทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1

S1: ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมค่าตอบแทนในการดำเนินการ

2

S2: ค่าความเสี่ยงในการรับประกันคุณภาพก๊าซธรรมชาติ และการส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

T ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Transmission) กำหนดอัตราเป็นพื้นที่ฯ โดยมีต้นทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1

อัตราค่าบริการ ส่วนต้นทุนคงที่ (Demand Charge: Td) สำหรับระบบท่อในพื้นที่ (Zone) ตามที่ กพช. กำหนด ดังนี้

2

อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนต้นทุนผันแปร (Commodity Charge: Tc)

ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Chare : Td)
(หน่วย : บาทต่อล้านบีทียู) ทบทวน 3-5 ปี
ค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc)
(หน่วย : บาทต่อล้านบีทียู) ทบทวนทุกๆ ปี
คำนวณจากค่าใช้จ่ายการให้บริการคงที่ เช่น ค่าใช้จ่ายการลงทุน และค่าดำเนินการในการให้บริการคงที่ โดยคิดตามปริมาณ ก๊าซฯ ที่ตกลงในสัญญา คำนวณตามปริมาณก๊าซฯ ที่ส่งผ่านระบบท่อก๊าซฯ เช่น ค่าสารเติม กลิ่นก๊าซฯ ค่าก๊าซฯ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในหน่วยบำบัดและควบคุมสภาพ และสถานีเพิ่มแรงดัน เพื่อขนส่งในระบบส่งก๊าซฯ

หลักเกณฑ์การคำนวณ

1. ค่าใช้จ่ายการลงทุนในระบบท่อส่งก๊าซฯ : คำนวณค่าเฉลี่ย การลงทุนให้เท่ากันทุกปีตลอดอายุของโครงการ (Levelization)

ค่าลงทุนในระบบท่อส่งก๊าซฯ ปัจจุบันที่ดำเนินการแล้ว

ค่าลงทุนในระบบท่อส่งก๊าซฯ ในอนาคตตามแผนการ ลงทุน

2. การปรับแผนการลงทุนใหม่ โดยนำค่าใช้จ่ายในระบบ ท่อส่งก๊าชฯ ใหม่ รวมกันระบบท่อส่งก๊าซฯ เก่า : Roll - in Adjustment

3. การปรับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนเพิ่มเติม หรือการปรับ แผนการลงทุนใหม่ เพื่อไม่ให้อัตราบริการส่งก๊าซฯ ปรับสูง ขึ้นในทันทีโดยให้ สนพ. กำหนด Price Path

อัตราเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซฯ เฉลี่ยปีปัจจุบันที่ประมาณการกับราคา
เฉลี่ยก๊าซฯ ปีก่อนหน้า ลบด้วยดัชนี แสดงประสิทธิภาพ (2%)

อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคปีก่อนหน้า กับปี ก่อนหน้า
หักลบด้วยดัชนีแสดงประสิทธิภาพ (2%)

การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ

การปรับเปลี่ยนเป็นระยะ (Periodic Adjustment) : ทบทวน การคำนวณค่าบริการส่งก๊าซฯ ทุกระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

การปรับเปลี่ยนการลงทุนในระบบท่อส่งก๊าซ (Roll - in Adjudtment)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณรวมต่อวันของก๊าซฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ค่าความร้อนของก๊าซฯ ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

การปรับเปลี่ยนตามดัชนี ( Index Adjustment)

ปรับทุกปี


การกำหนดพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ


สรุปอัตราค่าบริการของกิจการก๊าซธรรมชาติ

สรุปอัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ แต่ละพื้นที่ (บาทต่อล้านบีทียู) อัตรา ส่วนต้นทุนคงที่ (Td) การเรียกเก็บอัตราฯ อัตรา ส่วนต้นทุนผันแปร (Tc) การเรียกเก็บอัตราฯ
พื้นที่ 1 : ระบบท่อส่งก๊าซ
นอกชายฝั่ง รวม TTM
12.8869 เรียกเก็บ 65 - 69 เป็นต้นไป 0.1903 เรียกเก็บ 1 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66
พื้นที่ 1 : ระบบท่อส่งก๊าซ
นอกชายฝั่งที่ระยอง
8.5899 เรียกเก็บ 1 เม.ย. 52 เป็นต้นไป 1.0405 เรียกเก็บ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
พื้นที่ 2 : ระบบท่อส่งก๊าซ
บนฝั่งขนอม
2.1135 เรียกเก็บ 65 - 69 เป็นต้นไป 0.0002 เรียกเก็บ 1 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66
พื้นที่ 3 : ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่ง 11.6894 เรียกเก็บ 65 - 69 เป็นต้นไป 1.3954 เรียกเก็บ 1 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66
พื้นที่ 4 : ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่งที่จะนะ 1.0061 เรียกเก็บ 65 - 69 เป็นต้นไป 0.0901 เรียกเก็บ 1 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66
พื้นที่ 5 : ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่งที่น้ำพอง 0.2693 เรียกเก็บ 65 - 69 เป็นต้นไป 0.0000 เรียกเก็บ 1 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66
สรุปอัตราค่าบริการ LNG terminal (บาทต่อล้านบีทียู) อัตรา ส่วนต้นทุนคงที่ (Td) การเรียกเก็บอัตราฯ อัตรา ส่วนต้นทุนผันแปร (Tc) การเรียกเก็บอัตราฯ
18.3506 เรียกเก็บ 61 - 65 เป็นต้นไป 0.4807

เรียกเก็บ

1 มี.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565

คัดลอกสำเร็จ