ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

การอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
เดือน ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ รวม
ผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนส่งก๊าซ จัดหาและ
ค้าส่งก๊าซ
ค้าปลีกก๊าซ เก็บรักษาและ
แปรสภาพก๊าซ
ตุลาคม 2563 5 - 2 - - - - - - 7
พฤศจิกายน 2563 20 1 5 - - - - - - 26
ธันวาคม 2563 7 5 8 - - - - - - 20
มกราคม 2564 7 2 5 - - - - - - 14
กุมภาพันธ์ 2564 9 3 6 - - - - - - 18
มีนาคม 2564 7 1 2 - - - - - - 10
รวม 55 12 28 0 0 0 0 0 0 95
หมายเหตุ: เฉพาะกรณีออกใบอนุญาตฉบับใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

สงวนสิทธิ์ 2554 © สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) | 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2207 3599 , โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508 | E-Mail : 
support@erc.or.th