ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

ประเภทใบอนุญาต จำนวนใบอนุญาตทั้งหมด จำนวนใบอนุญาต เฉพาะปี 2563
E - ผลิตไฟฟ้า 1,265 106
E - ระบบส่งไฟฟ้า 5 0
E - ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 209 31
E - จำหน่ายไฟฟ้า 240 46
E - ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 0
G - ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 58 0
G - จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 5 3
G - ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ 7 0
G - เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็นก๊าซ 1 0

สงวนสิทธิ์ 2554 © สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) | 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2207 3599 , โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508 | E-Mail : 
support@erc.or.th