แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ หน้าแรก การขอใบอนุญาต แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ

  ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง. 4 ลำดับที่ 88)
การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่น (MOU)
          แจ้งรายการที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาต
การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
ลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (Solar Rooftop)
รายงานข้อมูลการประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)
การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ)
การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาต)
การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2561
 คำแนะนำในการใช้ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน                                                                               
 ลำดับ  เอกสาร
 1  คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (ผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้า) (Full)                   
      - บทที่ 1 กิจการไฟฟ้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและที่ได้รับการยกเว้น
      - บทที่ 2 ขั้นตอนการยื่นคำขอและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
      - บทที่ 3 การเข้าใช้งานระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน (Licensen Portal)
      - บทที่ 4 วิธีการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - บทที่ 5 เอกสารและหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ภาคผนวก (ก: ระเบียบ/ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง, ข: ตัวอย่างแบบคำขอ/รายการเอกสาร,
      ค: คำถามที่พบบ่อย (FAQs) และ ง: สำนักงาน กกพ. ประจำเขต
 2  การเข้าใช้งานระบบ
 3  การกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต
 4  การยืนยันข้อมูลในระบบ
 5  การแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 6  การปรับปรุงข้อมูลผู้รับใบอนญาต
 7  การปรับปรุงวัน ACOD
 8  จำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้
 9  การลงทะเบียนข่าวสารตอบรับ

 การขออนุญาตและการแจ้งออนไลน์ผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน
 (เฉพาะผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าเท่านั้น)

สำนักงานได้พัฒนาระบบงานการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาให้อนุญาตและการรายงานผลการประกอบกิจการพลังงานต่างๆ โดยลดขั้นตอนในการยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ ตลอดจนลดความซ้ำซ้อนคลาดเคลื่อนในการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ลงในฐานข้อมูล ด้วยเหตุนี้ จึงขอความกรุณาให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Licensee Portal :
http://app04.erc.or.th/elicense/index.html

สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ licensing@erc.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2207 3599


 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังาน
 ลำดับ  ประเภทใบอนุญาต
1  ผลิตไฟฟ้า, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า, จำหน่ายไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และการเก็บรักษาและแปรสภาพ  
 ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
  
2  ระบบส่งไฟฟ้า                                                                                 
3  ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (กรุณายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน)  
4  จำหน่ายไฟฟ้า (กรุณายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน)  
5  ควบคุมระบบไฟฟ้า  
6  ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
7  จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ   
8  ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ      
9  เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ                                                                  
10   Checklist การขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
11   Checklist การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้า

 แบบแจ้งการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหลักฐานประกอบอื่น
 ลำดับ  ประเภทกิจการ
 1 ผลิตไฟฟ้า, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า, จำหน่ายไฟฟ้า, ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และการเก็บรักษาและแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
          
 2 แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต : ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
 
        ขั้นตอนการดำเนินการ  
        คู่มือการกรอกคำขอแจ้งฯ   
        คำรับรองตนเองประกอบแบบแจ้งยกเว้นฯ  
        Mini CoP   
        


 ลำดับ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP)
 1.  การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)  
     ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

 
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

 
     คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP -Biomass
 
     รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)
  
     แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP จากเชื้อเพลิงชีวมวล
 
 2.  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)  
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

 
     เอกสารเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต  
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตำมประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะเตรียมการ)  
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตำมประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะก่อสร้าง)
แล้วแต่กรณี
 
     เอกสารเพื่อประกอบการตรวจติดตามการดำเนินการ  
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะก่อสร้าง)
 แล้วแต่กรณี 
 
          รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (ระยะดำเนินการ)   
     ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557

 
     รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code cf Practice) - MiniCoP       
  
     คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar
 
     แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP- Solar
 
 3.  การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง   
     ประกาศ กกพ.  เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559
 
 
     ประกาศ กกพ.  เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)  
  
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559

 
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 
 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)  
  
 4.  การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง  
     ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559

 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)     
 5.  ารผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง   
     เบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ
การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560
 
     รายการตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)   
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • "สาร" จากเลขาธิการ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • คำสั่งพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
      - ความพึงพอใจการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2564
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •     - แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
      - คู่มือการประชุม กกพ.
      - คู่มือการใช้งาน @core ระบบจัดการข้อมูลฝึกอบรม
      - คู่มือการขอลาและขอเบิกสวัสดิการผ่านระบบ HRIS
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 •     - คู่มือการขอรับใบอนุญาต
      - คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ มาตรา 97(4)
      - คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ มาตรา 97(5)
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2564
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
      - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2565
      - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
 • เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้