โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) หน้าแรก โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติจำนวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ล้านบาท แผนแม่บทระบบท่อก๊าซธรรมชาติดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อก๊าซธรรมชาติทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของ ปตท. (รวมท่อก๊าซฯจากแหล่งน้ำพอง) จาก 3,680 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อนจริง) ณ สิ้นปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 6,980 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อนจริง) โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพิ่มการลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเลดังนี้

โครงการท่อก๊าซ ในระยะที่ 1

 • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับและส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร์สูงสุด 1,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการฯแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549
 • โครงการท่อก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ หรือเดิมเรียกว่าโครงการท่อก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือและพระนครใต้ รวมทั้งการใช้ในภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมขนส่ง เพื่อช่วยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปตท. มีโครงการที่จะวางท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากท่อก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ที่อำเภอไทรน้อย ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ระบบท่อก๊าซธรรมชาติจากไทรน้อยไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 และส่วนที่ต่อไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแล้วเสร็จพร้อมกับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.
 • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันสำรองที่เขตปฏิบัติการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ไปยังผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนกลาง ซึ่งโครงการแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินงานเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2549
 • โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก
 • โครงการก่อสร้างแท่นพักท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแล้วเสร็จต้นปี 2551
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแท่นพักท่อพีอาร์พี ต่อไปยังจังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันในทะเล ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้เมื่อต้นปี 2550
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแหล่งอาทิตย์ไปยังแท่นพักท่อพีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการแล้วเสร็จเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ต้นปี 2551
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเชื่อมกับระบบท่อคู่ขนานบนบกที่สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันบนบก ซึ่งโครงการแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

โครงการท่อก๊าซ ในระยะที่ 2

 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแหล่งเจดีเอไปยังแหล่งอาทิตย์ เป็นระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการแล้วเสร็จต้นปี 2551
 • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันของท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซึ่งหน่วยเพิ่มความดันของท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 บนบกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2550 สำหรับหน่วยเพิ่มความดันของท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2552
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากอำเภอวังน้อยไปยังอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นระยะประมาณ 80 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งโครงการได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้เมื่อสิ้นปี 2549
 • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันระหว่างทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวังน้อยของท่อก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยังราชบุรีและโครงการท่อก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-พระนครใต้/พระนครเหนือ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2553
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยองไปยังอำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ต้นปี 2554

โครงการท่อก๊าซ ในระยะที่ 3

 • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันบนระบบท่อก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2555

การเพิ่มการลงทุนในระบบท่อก๊าซเชื่อมในทะเล

 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 18 นิ้ว จากแหล่งผลิตอาทิตย์เหนือส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2551
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2553
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2554
 • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตไพลินส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2555
แหล่งที่มา : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือปฏิบัติงานการประชุม กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2565
      - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป