สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
13 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)   14162019091623ข้อมูลข่าวสารเมษายน62_เขต10.pdf
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)  15162019081601สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนสขร1เดือนเมษายน2562_12.pdf
11 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)   1711201909112520190411094439920.pdf
11 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)   17142019091403สขร.1_เขต12_มี.ค.62.pdf
9 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)   09222019042222ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อเดือนมี.ค.62.pdf
11 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)  11472019034715สรข.1_เขต4_ม.ค.62.pdf
11 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)  11492019034952สรข.1_เขต4_ก.พ.62.pdf
8 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)  11192019021941สขร1เดือนกุมภาพันธ์2562_เขต13.pdf
6 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)   07162019101618จัดซื้อจัดจ้างของสข.10และกองทุนฯ_กพ.62.pdf
6 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)   07272019102726สขร1-กพ.62_เขต12.pdf
20 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี)  20462019034640สขร.1_เขต8_ม.ค.62.pdf
12 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)   13312019083137สขร1เดือนมกราคม2562_เขต13.pdf
8 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)   11392019103939ข้อมูลข่าวสาร-จัดซื้อจ้างเดือนม.ค.62.pdf
25 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)   28442019084428สขร1_เขต10ธันวาคม61.pdf
11 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)   11232019012330สขร.1เดือนธันวาคม2561(สข13).pdf
3 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) ประจำเดือน ธันวาคม 2561   04452019084546สรุปงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธ.ค.61_เขต5.pdf
2 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  03052019090514รายงานจัดซื้อจัดจ้างเขต5_พ.ย.61.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน