ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 884
Page:of 45 Page size:
31 มีนาคม 2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 17 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Micro Computer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  01562020105624ประกาศ_ซื้อคอมพืวเตอร์_63.pdf
31 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01242020032412ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์_สข.3.pdf
26 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01022020110243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_งานจ้างล้างรถยนต์ส่วนกลาง_5_คัน.pdf
26 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26562020055612ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._65-_2563.pdf
25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่นๆ ภายในสำนักงาน สำหรับ สข. 4 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3057202011570220200327194709825.pdf
25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน ด้วยวิธีคัดเลือก  25032020120338ประกาศผล_การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง.pdf
25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมทั้งสิ้น 16 รายการ ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25382020123855202003251207.pdf
25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางารจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25402020124034202003251207.1.pdf
25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างในโครงการประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายฯ ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประขำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25362020033618202003251505.pdf
24 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสติกเกอร์มาร์กกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24542020035445ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._59_-_2563.pdf
20 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20572020035741ประกาศผู้ชนะล้างสี-ดูดฝุ่น_รถยนต์ส่วนกลาง_จำนวน_2_คัน_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.PDF
19 มีนาคม 2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  19392020043942ประกาศเชิญชวน-ที่ปรึกษาประเมินทุนหมุนเวียน_63.pdf
17 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานของสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2612202004122920200326151007672.pdf
16 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. เขค 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2615202004154620200326151013958.pdf
16 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัวของฝ่ายสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2619202004190620200326151019722.pdf
16 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยาสามัญและเวชภัณฑ์ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2620202004205320200326151025399.pdf
16 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2623202004234420200326151030896.pdf
16 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารจัดเก็บเอกสาร ของ สข. 8 ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ. 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  172220200122112563-ประกาศผู้ชนะอาคารเก็บเอกสาร_เขต_8.pdf
13 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิด Inkjet Printer ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16052020010545202003130945.pdf
13 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม ของฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวญาดา ปินะถา)  18532020085334ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่าย_ตพ._คนที่_1.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • รายงานประจำปี
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม Q&A
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต