ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1245
Page:of 63 Page size:
15 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา เช่ารถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน และรถส่วนกลางสนับสนุนการปฎิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15222019032239ประกาศผลผู้ชนะการเช่ารถรองเลขาฯ_และรถส่วนกลาง.pdf
15 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  18542019025439ประกาศ_งานก่อสร้างอาคาร_15_สค_62.pdf
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12152019091515ประการผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_จำนวน_6_คัน_(11_กค.62).pdf
10 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10282019012841ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_จำนวน_1_รายการ_(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ).pdf
10 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาเช่ารถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11462019084620เอกสารประกาศ_ประกวดเช่ารถ__2_คัน.pdf
9 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09262019012638ประกาศ_สื่อประชาสัมพันธ์_2563.pdf
9 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชะการเสนอราคางานจ้างเพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09522019015246ประกาศผู้ชนะ_พิมพ์เพิ่มรายงานประจำปี.pdf
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09342019083404ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงระบบสารสนเทศ_กองทุน_ค.PDF
5 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  05222019012203ประกาศ_ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_2562.pdf
4 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำนักงาน กกพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05592019085957ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำนักงาน_กกพ..pdf
4 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)  05022019090256ผู้ชนะ_ไตรมาส_3-62.pdf
3 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก  03552019125537ประกาศผู้ชนะ_การตรวจประเมิน.pdf
2 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่))  1815201910155220190718090835898.pdf
2 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่))   1822201910224820190718090853832.pdf
1 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   01142019011403ประกาศผู้ชนะ__ฝึกอบรม_คส.pdf
1 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะารเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03052019030514ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า_จำนวน_1_คัน_(5กส_9580)_1_กค.62.pdf
28 มิถุนายน 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28362019113630ยกเลิกประกาศ_เช่ารถ_2_คัน.pdf
28 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28372019113731ประกาศผู้ชนะ__ซื้อดอกไม้_และผลไม้.pdf
28 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28382019113804ประกาศผู้ชนะ_ล้างสีดุูดฝุ่น.pdf
27 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยวิธีคัดเลือก  28432019084343ประกาศผู้ชนะ-ที่ปรึกษาการเงินบัญชีพื้นที่ประกาศ.PDF
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204