ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1048
Page:of 53 Page size:
21 มกราคม 2562 ตอบข้อซักถามสำหรับการจัดทำรายงานประจำปี 2561  21582019035804คำตอบข้อซักถามการจัดทำAR61.pdf
18 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2120201904202920190121163529171.pdf
17 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร "กกพ. คนกำกับ") ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18582019085821ประกาศ2-2562.pdf
16 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเครื่องแบบพิธีการประเภทเครื่องแบบปกติขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18472019014723ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเครื่องแบบพิธีการประเภทเครื่่องแบบปกติขาว.pdf
16 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17092019090957ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ.pdf
11 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1858201904584120190118163751627.pdf
11 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ Laser Pointer จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11262019012648ประกาศสำนักงานผู้ชนะการเสนอราคาซื้อLaserPointer.pdf
10 มกราคม 2562 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเช่าจัดเก็บเอกสารของสำนักงาน ปี 2562  21232019022344ประกาศยกเลิกผู้ชนะ.pdf
10 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX - FLB802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11252019012515ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องโทรสาร.PDF
9 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย  09102019101002ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาสนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย.pdf
8 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง รองเลขาธิการ 1 คน  08472019024710ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง_รองเลขาธิการ_1_คน.pdf
8 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  09002019100004ประกาศจ้างจัดทำรายงานประจำปี_2561_ลว_8_มค2562.pdf
7 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานระบบข้อมูลของฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07572019095720ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._583_-_2561.pdf
7 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07022019100250a1.pdf
7 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07042019100423a2.pdf
7 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อกระเช้าสำหรับการอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07132019021323z1.pdf
7 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษาณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07162019021614z2.pdf
3 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือนมกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04482019094808ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ(3มค.62).pdf
28 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02432019104356ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้งล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง1คัน(28ธค.61).pdf
28 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเนียบ กกพ. ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28082018030856ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำกกพ..pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน