สัญญาปี 2564 หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม สัญญาปี 2564

เรื่องไฟล์
  
12
 Item 1 to 20 of 38
Page:of 2 Page size:
สกพ 36/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ราคา LNG นำเข้า (LNG Benchmark) โดยวิธีคัดเลือก  19232021112330จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ราคา_LNG.pdf
สกพ 36/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  10112021021100เครื่องฟอกอากาศ_25_เครื่อง.pdf
สกพ 30/2564 ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  11432021114343เช่ารถยนต์นั่งกระบะ_2_ตอน_4_ประตู_ขับเคลื่อน_4_ล้อ_จำนวน_12_คัน.pdf
สกพ 34/2564 จ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องแม่ขายแบบ End-to-End Monitoring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17382021043806จ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย.pdf
สกพ 32/2564 ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13032021100317จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2563.pdf
สกพ 33/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์หลักของสำนักงาน กกพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14342021013415จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์หลักของสำนักงาน_กกพ..pdf
PO640040 จ้างทำเครื่องแบบปกติขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18142021111400จ้างทำเครื่องแบบปกติขาว_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
PO640038 จ้างทำเครื่องหมายและอุปกรณ์สำหรับเครื่องแบบปกติขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18152021111534จ้างทำเครื่องหมายและอุปกรณ์สำหรับเครื่องแบบปกติขาว_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
สกพ 27/2564 จ้างงานพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภายในด้านการบริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14142021111405จ้างงานพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภายในด้านการบริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ.pdf
สกพ 29/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14112021111109จ้างโครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2564.pdf
สกพ 26/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 2015 (ระยะที่ 2) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 2015 (ระยะที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10442021014441จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม_ISO_9001_2015_(ระยะที่_๒)_และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน_ISO_9001__2015_(ระยะที่_๓)_โดยวิธีเฉพ.pdf
PO640044 ซื้อสิทธิการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมออนไลน์  08172021101733ซื้อสิทธิการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์_สำหรับการประชุมออนไลน์.pdf
สกพ 25/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบการกำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานและการกระจายการบริการที่ทั่วถึง  08152021101523จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบการกำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานและการกระจายการบริการที่ทั่วถึง.pdf
สกพ 28/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการกำกับอัตราค่าบริการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  08162021101615จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการกำกับอัตราค่าบริการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน_พ.ศ._2550.pdf
PO640042 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21042021100431ซื้อวัสดุสำนักงานรายการกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf
สกพ 24/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD- Audit) โดยวิธีคัดเลือก  13072021080751จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า_Post-COD-_Audit.pdf
สกพ 23/2564 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร กกพ. คนกำกับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30552021015535จ้างกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์_(_วารสาร_กกพ_คนกำกับ_).pdf
สกพ 1/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer โดยวิธีคัดเลือก  11332021113357สกพ_1-2564_จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ_Enhanced_Single_Buyer.pdf
สกพ 2/2564 จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก  22092020040920สกพ_2-2564_จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2563_โดยวิธีคัดเลือก.pdf
สกพ 3/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง  16032021010301สกพ_3-2564_-ซื้อขายคอมพิวเตอร์แบบพกพา_(Notebook)_จำนวน_31_เครื่อง.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือปฏิบัติงานการประชุม กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป