ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จำกัด
 ที่อยู่  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 ประเภทโรงไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าพลังลม
 ประเภทเชื้อเพลิง  Wind
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  95.0000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  85.0000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  18/07/2556
 วันที่พิจารณาคำขอ  25/09/2556    
 วันที่ลงนามสัญญา  N/A
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  01/12/2560
 COD แล้ว  01/12/2560
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  03/02/2559
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  ยกเลิกตอบรับซื้อ
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907