การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน หน้าแรก การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน

  ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง.4 ลำดับที่ 88)
การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่น (MOU)
          แจ้งรายการที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาต
การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)
ลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (Solar Rooftop)
รายงานข้อมูลการประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)
การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ)
การรับฟังความคิดเห็นการให้อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาต)
การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2561
 

1. การขออนุญาตตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.1 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาต (รายละเอียด)

1.2 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

          - กรณีราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีคำสั่งแก้ไข (ภาคผนวก ค-1.pdf)

          - กรณีราชการส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งแก้ไข (ภาคผนวก ค-2.pdf)

1.3 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          - คำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร (ข.1) (ข1.doc) , (ข1.pdf)

          - คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.2) (ข2.pdf)

          - คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ข.3) (ข3.pdf)

          - คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ (ข.4) (ข4.pdf)

          - คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร (ข.5) (ข5.pdf)

           - คำขอใบรับรองการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร (ข.6) (ข6.pdf)

          - คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (ข.7) (ข7.pdf)

          - คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร (ข.8) (ข8.pdf)

          - หนังสือมอบอำนาจ  (มอบอำนาจ.pdf)

          - หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ยินยอมที่ดิน.pdf)

          - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (น.4) (น4.pdf)

          - หนังสือรับรองของวิศวกร-สถาปนิก (รับรองวิศวกร-สถาปนิก.pdf)

          หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณ (รับรองงานออกแบบ.pdf)

 2. การแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 
2.1 ขั้นตอนการแจ้ง

ขั้นตอนการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ (ภาคผนวก ค-3.pdf)

2.2 แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         - หนังสือแจ้งการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
(ยผ.1)
 
(แบบแจ้ง 39 ทวิ (ยผ.1).Pdf), (ยผ.2) (แบบแจ้ง 39ทวิ (ยผ.2).Pdf),
(ยผ.3) (แบบแจ้ง 39 ทวิ (ยผ.3).Pdf), (ยผ.4) (แบบแจ้ง 39ทวิ (ยผ.4).Pdf), (ยผ.5) (แบบแจ้ง 39ทวิ (ยผ.5).Pdf)

         - หนังสือรับรองของวิศวกร-สถาปนิก ตามมาตรา 39 ทวิ (รับรองวิศวกร-สถาปนิก39ทวิ.Doc)  (รับรองวิศวกร-สถาปนิก39ทวิ. Pdf)

         - หนังสือมอบอำนาจ (มอบอำนาจ.pdf)

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ยินยอมที่ดิน.pdf)

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณ(รับรองงานออกแบบ.pdf)

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กกพ. และกระทรวงมหาดไทย (MoU)

3.1 รายละเอียดของ MoU (MoU.pdf)

3.2 ภาคผนวก ก : รายการประเภทอาคารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.pdf)

3.3 ภาคผนวก ข-1 : แบบแจ้งความเห็นตามมาตรา 2 (ภาคผนวก ข-1.pdf)

3.4 ภาคผนวก ข-2 : แบบแจ้งความเห็นตามมาตรา 39 ทวิ (ภาคผนวก ข-2.pdf)

3.5 ภาคผนวก ค : ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต/การแจ้ง (ภาคผนวก ค.pdf)

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.1.1 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (พรบ.อาคาร พ.ศ. 2522.pdf)
4.1.2 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พรบ.อาคาร พ.ศ. 2535.pdf)
4.1.3 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (พรบ.อาคาร พ.ศ. 2543.pdf)
4.1.4 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (พรบ.อาคาร พ.ศ. 2550.pdf)
4.1.5 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (พรบ.อาคาร พ.ศ. 2558.pdf)
4.1.6 ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร (ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร.pdf)
4.2  พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 (พรบ.ผังเมือง.pdf)
4.3  พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542 (พรบ.วิศวกร.pdf)
4.4  พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ.2543 (พรบ.สถาปนิก.pdf)

5. เอกสารอื่นๆ

5.1  คู่มือการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคาร (คู่มือการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคาร.pdf)
5.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ1.pdf)  (แผ่นพับ2.pdf)



เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การประเมินความเสี่ยง
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต