ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1022
Page:of 52 Page size:
16 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนงานเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก  19272020092707ประกาศ_สำนักงาน_กกพ__270_-2563_(3).pdf
14 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายนของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)  14152020101554ปรกาศ_สนง._เดือน_กันยายน_63_เขต_12.pdf
12 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7 (สระบุรี))   14452020084542ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้าง_ประจำไตรมาสที่_4_(เดือน_ก.ค._-_ก.ย._2563)_เขต_7.pdf
9 ตุลาคม 2563 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องบันทึกเสียงพร้อมเครื่องและถ่านชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09542020035445ประกาศยกเลิก_ผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ_รายการเครื่องบันทึกเสียงฯ.pdf
8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox) ERC Sandbox โดยวิธีคัดเลือก   09172020011733ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานโครงการทดสอบวัตกรรม.pdf
7 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี))   0822202003225320201008_115441.pdf
5 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซือดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือนตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06092020090927ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับการะพระสุริยเทพ.pdf
5 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรฟ. ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   06112020091126ประกาศผู้ชนะ_โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ_คพรฟ._ปี_63.pdf
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี))   01002020020006ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่_4_เขต_8.pdf
1 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี))   16542020035432ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่_4_ของ_สข._9.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3041202003412320200930155045035.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01312020083119ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อหนังสือ_ลว.30_ก.ย.63.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดี จำนวน 1 คน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01322020083253ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._262_-_2563.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์ จำนวน 1 คน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01342020083426ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._263_-_2563.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการงานจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30412020014126ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการงานจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่าย_อพ._ศุภวัตร_(ต่อเนื่อง)_ปี64_ลว.30ก.ย.63.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการงานจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30432020014331ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการงานจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่าย_อพ._ปิยะพงษ์_(ต่อเนื่อง)_ปี64_ลว.30ก.ย.63.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลของฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานธุรการของฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30492020014945ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานธุรการฝ่าย_อพ._ศิริเพ็ญ_(ต่อเนื่อง)_ปี64_ลว.30ก.ย.63.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการงานทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30512020015141ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการงานทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า_นาลิตา(ต่อเนื่อง)_ปี64_ลว.30ก.ย.63.pdf
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานธุรการของฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน (จ้างต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30532020015307ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่าย_อพ._ปรียารัตน์_(ต่อเนื่อง)_ปี64_ลว.30ก.ย.63.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต