สัญญาปี 2564 หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม สัญญาปี 2564

เรื่องไฟล์
  
12
 Item 1 to 20 of 21
Page:of 2 Page size:
สกพ 1/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer โดยวิธีคัดเลือก  11332021113357สกพ_1-2564_จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ_Enhanced_Single_Buyer.pdf
สกพ 2/2564 จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก  22092020040920สกพ_2-2564_จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2563_โดยวิธีคัดเลือก.pdf
สกพ 3/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง  16032021010301สกพ_3-2564_-ซื้อขายคอมพิวเตอร์แบบพกพา_(Notebook)_จำนวน_31_เครื่อง.pdf
สกพ 4/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์rแบบพกพา (Tablet) จำนวน 7 เครื่อง  16032021010340สกพ_4-2564_ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์rแบบพกพา_(Tablet)_จำนวน_7_เครื่อง.pdf
สกพ 5/2564 จ้างที่ปรึกษางานเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ให้สอดรับกับพระราชบัญญํติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   16182021011816สกพ_5-2564_โครงการสนับสนุนงานเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ.pdf
สกพ 6/2564 เช่าบริการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงาน กกพ.ส่วนกลางและสำนักงานประจำทั้ง 13 เขต ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16052021010507สกพ_6-2564_ลว.14_ธ.ค._63_-_เช่าบริการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงาน_กกพ.ส่วนกลางและสำนักงานประจำทั้ง_13_เขต.pdf
สกพ 7/2564 เช่าใช้บริการเครือข่าย Fiber optic ประเภท Multiprotocal Label Switching (MPLS) เพื่อรวมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงาน  16062021010629สกพ_7-2564_ลว_14_ธ.ค._63_-_เช่าใช้บริการเครือข่าย_Fiber_optic_ประเภท_Multiprotocal_Label_Switching_(MPLS).pdf
สกพ 8/2564 จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล(Data warehouse) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาเจาะจง  16552021125504จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล(Data_warehouse)_เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน_กกพ.ประจำปีงบประมาณ_2564.pdf
สกพ 9/2564 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16072021010751สกพ_9-2564_ลว.15_ธ.ค.63_-_จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน_กกพ.pdf
สกพ 10/2564 จ้างเก็บเอกสารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16092021010910สกพ_10-2564_ลว_15_ธ.ค._63___-_จ้างเก็บเอกสารสำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_2564.pdf
สกพ 11/2564 จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16542021125407จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2564.pdf
สกพ 12/2564 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16102021011000สกพ_12-2564_ลว._16_ธ.ค._63-_เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน.pdf
สกพ 13/2564 จ้างโครงการศูนย์ให้บริการข้อมูล Call center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16112021011136สกพ_13-2564_ลว.16_ธ.ค._63-จ้างโครงการศูนย์ให้บริการข้อมูล_Call_center_ประจำปีงบประมาณ_2564.pdf
สกพ 14/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 8 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16122021011233สกพ_14-2564_ลว_22_ธ.ค._63_-_จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน_8_คน_ประจำปีงบประมาณ_2564.pdf
สกพ 15/2564 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และ ขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16142021011408สกพ_15-2564_ลว._22_ธ.ค._63_-_เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี_และ_ขาว-ดำ_พร้อมสแกน_จำนวน_9_เครื่อง.pdf
สกพ 16/2564 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16152021011500สกพ_16-2564_ลว._24_ธ.ค._63_-_จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง.pdf
สกพ 17/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน กกพ. ประจำปี พ.ศ. 2564  25282021102808สกพ_17-2564_จ้างเหมาบริการทำความสะอาด_สำนักงาน_กกพ._ประจำปี_พ.ศ._2564.pdf
สกพ 18/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25272021102741สกพ__18-2564_จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2564.pdf
สกพ 19/2564 เช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4ประตู) จำนวน 12 คัน (ต่อเนื่อง) วิธีเฉพาะเจาะจง  16152021031519สกพ_19-2564_เช่ารถยนต์นั่งกระบะ_2_ตอน_ขับเคลื่อน_4_ล้อ_(4ประตู)_จำนวน_12_คัน_(ต่อเนื่อง)_วิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
สกพ 20/2564 ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Proessional จำนวน 80 licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16152021011535สกพ_20-2564_ลว.15_ม.ค._64_-_ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์_Adobe_Proessional_จำนวน_80_licenses.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป