SPP_VSPP_DB
 ค้นหาข้อมูล
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทโรงไฟฟ้า
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต  ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 การไฟฟ้า  ประเภทสัญญา
select
       

สถานะโรงไฟฟ้า IPPโรงไฟฟ้า SPPโรงไฟฟ้า VSPPรวมโรงไฟฟ้าทั้งหมด
 โครงการกำลังการผลิตติดตั้งปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้งปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้งปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้งปริมาณขายตามสัญญา (MW)
ยื่นคำขอแต่ยังไม่ได้ตอบรับซื้อ00.0000.00014801.000742.5002241,217.4501,139.2942382,018.4501,881.794
ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA1540.000540.000251,779.1361,500.00055234.493170.069812,553.6292,210.069
เซ็น PPA แล้ว ยังไม่ COD23,268.1983,200.000495,266.1854,079.0003161,945.6891,502.47236710,480.0728,781.472
COD แล้ว1913,508.32012,724.690836,954.1804,395.5234752,350.5301,573.93457722,813.03018,694.147
ยกเลิกตอบรับซื้อ00.0000.0003325.000230.000105324.919289.499108649.919519.499
ยกเลิกแบบคำขอ00.0000.000321,825.1501,435.60080326.454279.9571122,151.6041,715.557
ยกเลิกสัญญา171.00069.90041599.300207.6004532,593.5412,250.1674953,263.8412,527.667
รวม2317,387.51816,534.59024717,549.95112,590.2231,7088,993.0757,205.3921,97843,930.54436,330.205
 
 ข้อมูล ณ วันที่
 กฟผ.  14/03/2557
 กฟภ.  02/04/2557
 กฟน.  14/03/2557
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907