เอกสารชี้แจงการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก ...
9 กันยายน 2563
กาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1- ...
24 กรกฎาคม 2563
MOU การลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการพลังงานคาร์บอนต่ำในระดับอาเซียน (ASEAN LCEP, ASEAN Low Carbon En ...
13 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (ที่ผ่านมา) เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ได้ลงนามร่วมกับ มร.ไบรอัน เดวิดส ...
คนไทยโล่งอก “กกพ.” ประกาศค่าเอฟที -12.43 สต. สะท้อนเชื้อเพลิงขาลงจากโควิด-19
16 กรกฎาคม 2563
โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไ ...
9 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อก ...
14 สิงหาคม 2563 ถึง 28 สิงหาคม 2563
  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่ ...
อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2563 ...
27 สิงหาคม 2563 ถึง 2 กันยายน 2563
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3 สิงหาคม 2563 ถึง 18 สิงหาคม 2563