-ร่าง- ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชี ...
27 พฤษภาคม 2563 ถึง 10 มิถุนายน 2563
ประกาศ สำนักงาน กกพ. เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเว ...
14 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563
-ร่าง- ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐป ...
15 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ...
8 พฤษภาคม 2563 ถึง 22 พฤษภาคม 2563