กกพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสำนักงาน กกพ. ได้เดินทางเยือนองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia – ...
27 มิถุนายน 2562
“กกพ.สัญจร” ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6 และ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7
25 มิถุนายน 2562
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพล ...
กกพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานกิจการก๊าซธรรมชาติ และ Liquefie ...
27 มิถุนายน 2562
กกพ.สัญจร เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า จ.ลำปาง (แม่เมาะ)
6 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 30-31 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา) ภาพบรรยากาศ การประชุม (กกพ.สัญจร) เพื่อรับฟังภาพรวมการดำเนินงานและหารือ แลกเปลี่ยน ...
อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 256 ...
5 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562
   ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2562
การให้ความเห็นแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)
14 มิถุนายน 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3)
17 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562