ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติเป็นผู้มี ...
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอ ...
3 กุมภาพันธ์ 2564
 ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน ปร ...
การสัมมนาออนไลน์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) เพื่อการจัดทำ (ร่าง) ระเบี ...
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แบบรายงานการบัญชีและการเงินเพื่อการกำกับดูแลสำหรับการไฟฟ้า
22 มกราคม 2564
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด
3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564
หลักการร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ...
21 มกราคม 2564 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2564
 ที่มา : กรอบนโยบายของการจัดทำระเบียบการจัดหาไฟฟ้าและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า คณะกรรมการนโยบ ...
ค่าใช้จ่าย/เบี้ยปรับ สำหรับการบริการจัดการสถานีเก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ขอ ...
28 มกราคม 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564
ร่าง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค ...
5 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัครพนักงาน
18 กุมภาพันธ์ 2564