(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติพ.ศ. ....
9 กันยายน 2564 ถึง 23 กันยายน 2564
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า ...
3 กันยายน 2564 ถึง 17 กันยายน 2564
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิ ...
9 กันยายน 2564 ถึง 23 กันยายน 2564
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ...
2 กันยายน 2564 ถึง 17 กันยายน 2564