นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่ ...
13 พฤศจิกายน 2562
นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ใน ...
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่ ...
24 ตุลาคม 2562
กกพ. ส่งความสุขผู้ใช้ไฟรับปีใหม่ ตรึงค่าเอฟทีที่ -11.60 สต.ต่อหน่วย
11 พฤศจิกายน 2562
กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนดีเด่น พร้อมยกระดับสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร ...
1 ตุลาคม 2562
  ...