การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปรสำหรับพื้นที่ 1 ...
12 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
5 มีนาคม 2564 ถึง 19 มีนาคม 2564
อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2564 ...
12 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564
ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติ ...
3 มีนาคม 2564 ถึง 17 มีนาคม 2564
ที่มา : กรอบนโยบายของการจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน ...