การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2562
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผล ...
12 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562
     -ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบ กิจการผล ...
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภา ...
20 มีนาคม 2562 ถึง 3 เมษายน 2562
  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน พ.ศ ...
ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” ...
8 มีนาคม 2562 ถึง 23 มีนาคม 2562
  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ...