ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประวัติเต็ม) หน้าแรก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประวัติเต็ม)

นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์)

1. ประวัติส่วนตัว

   1.1 วัน เดือน ปี เกิด : 7 พฤศจิกายน 2492

   1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา

      1.2.1 Ph.D (Civil Eng.) ปี พ.ศ. 2519 Oregon State University. Oregon, U.S.A.

      1.2.2 M.S.C.E. ปี พ.ศ. 2516 University of Washington, Washington U.S.A.

      1.2.3 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      1.2.4 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 ปี พ.ศ. 2540

      1.2.5 Senior Executive Program รุ่นที่ 15 ปี พ.ศ. 2544 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง                           จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

      1.2.6 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2546 สถาบันพระปกเกล้า

      1.2.7 Director Certification รุ่น 76 พ.ศ.2549

      1.2.8 Certificate 18th Management of Higher Education Institution Seminar, Galillee College, Israel, July 2007

2. ประวัติการรับราชการ

   2.1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2520

   2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2521

   2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2524


   2.4 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน

   2.5 กรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539-2547

   2.6 Visiting Professor เป็นอาจารย์สอนวิชา “Pavement Design and Construction” ณ Innsbruck University ประเทศออสเตเรีย ปี พ.ศ. 2532

   2.7 เป็น Associate Faculty ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในวิชา “Pavement Design” ปี พ.ศ. 2531 และ 2535

   2.8 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

   2.9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน


   2.10 ได้รับพระราชทานกิติบัตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 – ปัจจุบัน

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   3.1 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2524

   3.2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2527

   3.3 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2530

   3.4 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2531

   3.5 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2534


   3.6 มหาวชิรมงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2537

   3.7 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2542

4. ครอบครัว

   4.1 ภรรยา พญ.สุพัตรา ลาวัณย์ศิริ

   4.2 บุตร ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ พนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งพนักงานวิเคราห์และวางแผน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

5. วิชาชีพ

   5.1 กรรมการควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ปี
พ.ศ. 2538 – 2540

   5.2 ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

   5.3 งานที่ปรึกษาและออกแบบโครงสร้างอาคารและควบคุมการก่อสร้างมากกว่า 30 โครงการ

   5.4 งานที่ปรึกษาออกแบบถนนมากกว่า 20 โครงการ

   5.5 กรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร 2549-ปัจจุบัน

   5.6 กรรมการจรรยาบรรณของสภาวิศวกร 2550-ปัจจุบัน

6. งานวิจัย

  6.1 งานวิชาการและวิจัย ทำการวิจัยในสาขาวิศวกรรมขนส่งและโครงสร้างถนนมากกว่า 20 โครงการ

  6.2 บทความทางวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธามากกว่า 30 บทความ

  6.3 เขียนตำราสาขาวิศวกรรมโยธา 7 เล่ม

  6.4 บทความและการบรรยายในระดับนานาชาติมากกว่า 10 ครั้ง

7. กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นๆ

  7.1 กรรมการการประปานครหลวง พ.ศ. 2531 – 2539


  7.2 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 – 2545

  7.3 ประธานคณะกรรมการวิชาการส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติแก่รัฐสภา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2548 –2549

  7.4 กรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. 2548 – 2549

  7.5 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 - 2551

  7.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548- 2551

  7.7 อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 - 2550

  7.8 ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 -2550

  7.9 กรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

  7.10 กรรมการบริหารสถาบันวิทยบริการ พ.ศ. 2548- 2551

  7.11 ประธานกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญไฟฟ้ากำลังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547-2551

  7.12 ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาระที่ 1 พ.ศ. 2551-2554

  7.13 ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วาระที่ 2 พ.ศ. 2554-2557

8. กรรมการในระดับนานาชาติ/สมาชิกในระดับนานาชาติ

  8.1 Member of International Federation of Engineering Education Society, Council of Engineering Dean of Thailand Representative 2006- 2008

  8.2 Member of organizing Committee on International Conference on Road and Airfield Technology 2005-Now

  8.3 Chairman of Steering Committee of AUN/SEED NET (AUN South East Asia Engineering Education Development Network) 2007 – 2008

  8.4 Member of Asian-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) 2006 – 2008

  8.5 Member of Global Engineering Dean Council (GEDC)

  8.6 Member of American Society of Civil Engineering

  8.7 Member of American Society of Engineering Education

  8.8 Member of National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC)

  8.9 President of the University of Washington Alumni of Thailand

9. รางวัลและผลงานดีเด่น

  9.1 เอกสารวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2539-2540

  9.2 รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ ซีเมนต์ธรรมดา กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมด้วยยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 15 ตุลาคม 2546

  9.3 รางวัล Thailand Quality Class ประเภทหน่วยงาน 2 ปี ซ้อน ในปี 2545 และ 2546 ขณะบริหารงานในตำแหน กรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ

  9.4 Oregon Stater Awards, 2008 Academy of Distinguished Engineers , Oregon State University, Corvallis, Oregon USA

  9.5 รางวัล บี.ซี.ซี. ดีเด่น (รางวัลอารีย์ เสมประสาท) ประจำปี 2552 จากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  9.6 รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553 จากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  9.7 รางวัล “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2553 จาก The Asean Federation of Engineering Organisations (CAFEO 28)

  9.8 รางวัล Asean Outstanding Achievement Award “Being High Performance Energy Regulatory Body In Thailand” ประจำปี 2554 จาก The Asean Federation of Engineering Organisations (CAFEO 29)

  9.9 รางวัล "วิศวจุฬาดีเด่นครั้งที่ 12" จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  9.10 รางวัล “ ANQ Recognition For Excellence In Quality Practice (ARE-QP)In Recognition Of Its Outstanding Achievements In Quality Management , Human Resource Management,Social Responsibilities And Quality Products” ประจำปี 2555 จาก Asian Network For Quality,2012 (ANQ)

  9.11 รางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้าน เทคโนโลยี" จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


10. งานเพื่อสังคม

  10.1 กรรมการชมรมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัย Washington 2547-ปัจจุบัน

  10.2 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2550 – 2551

  10.3 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  10.4 กรรมการชมรมนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วปรอ 399

  10.5 ประธานชมรมนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า รุ่น ปปร 7 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

  10.6 กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

  10.7 คณะกรรมการวิชาการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

  10.8 อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

11. การศึกษาดูงานและประชุมระดับนานาชาติ

ปี 2552

  11.1 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2552

  11.2 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงาน ณ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2552

  11.3 การเดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 4th World Forum on Energy Regulation ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) และเยี่ยมชมหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2552

  11.4 การเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการของ Duke Energy และสถานีไฟฟ้าย่อยแบบ Smart Grids และเข้าร่วมประชุม NARUC 121st Annual Convention เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการกำกับดูแล กิจการด้านพลังงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2552

ปี 2553

  11.5 การเดินทางไปศึกษาดูงานระบบไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ณ เมืองหลวงพระบาง และโครงการโรงไฟฟ้า หงสาลิกไนต์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2553

  11.6 การเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมกับ California Energy Commission ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2553

  11.7 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 2553

  11.8 การเดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านพลังงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2553

  11.9 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม “XXI World Energy Congress” ณ มลรัฐมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 11- 17 กันยายน 2553 และเข้าร่วมสัมมนากับ National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) และ Oshawa Public Utilities Commission (OPUC) ณ มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-26 กันยายน 2553

  11.10 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม Global Customer Summit – ASEAN Executive Program 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2553

  11.11 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2553

  11.12 การเดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม “Sustainable Development and Climate Change Challenge & Opportunity in GMS” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2553

  11.13 การเดินทางศึกษาดูงานและร่วมพิธีเปิดโครงการ Nam Then II Hydroelectric Project ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553

  11.14 การเดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีตามโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (SPP) จากชีวมวล ระบบ Gasification ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2553

ปี 2554

  11.15 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงาน ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2554

  11.16 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม “ 2011 National Electricity Forum” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2554

  11.17 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2554

  11.18 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมสัมมนา “3 rd Annual Regulatory Affairs International Symposium” ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2554

12. การบรรยาย

ปี 2551

  12.1 การบรรยายหัวข้อ “สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย และการกำกับดูแล” ในการเสวนา เรื่องทิศทางการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “คณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน” วันทิ่ 20 มิถุนายน 2551

  12.2 Topic: “Thailand Energy Regulatory Commission: Vision and Mission”, held by the American Chamber of Commerce in Thailand, at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 16 July 2008

  12.3 การบรรยายหัวข้อ“แนวทางการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าและข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐”ในงานสัมมนา เรื่องนโยบาย เทคโนโลยี และข้อกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก จัดโดย สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และชมรมวิศวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2551

  12.4 การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า” จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Holiday Inn Regent Beach Cha-am จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 5 กันยายน 2551

ปี 2552

  12.5 Topic: “Thailand Energy Regulatory Commission: Vision and Mission and Efficacy of Regulation”, at the Institute of Environmental Research, Chulalongkorn University, 27 February 2009

  12.6 การบรรยาย หัวข้อ “ไฟฟ้าชีวมวล ปัญหามีทางออก: การประกอบกิจการพลังงาน ตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” จัดโดยสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย ณ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด วันที่ 5 มีนาคม 2552

  12.7 การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของ Regulator และ Energy Tax กับการทำงานของ กฟผ.” จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 5 มีนาคม 2552

  12.8 Topic: “Liberalisation of Thailand Energy Industry” (Panel III) of the 3rd Euro-money Thailand Investment Forum, held by the Euromoney Conferences, at Centara Grand, Central World, Bangkok, 9 June 2009

  12.9 การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของ Regulator และ Energy Tax กับการทำงานของ กฟผ.” จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2552

  12.10 การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน”จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สอท.1 โซนซี ชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มิถุนายน 2552

  12.11 การบรรยาย หัวข้อ “สรุปภาพรวม Regulator นำเสนอต่อนักข่าวสายเศรษฐกิจ”ณ ห้องอาหารจีน Dynasty โรงแรม Sofitel Centara Grand วันที่ 29 มิถุนายน 2552

  12.12 การบรรยาย หัวข้อ “การจัดการพลังงานของประเทศไทย” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องพัชราวดี 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ วันที่ 5 สิงหาคม 2552

  12.13 การบรรยาย หัวข้อ “ความสมดุลด้านอาหารและพลังงานจากทรัพยากรเกษตร” ในการประชุมระดับชาติเรื่อง “National Food, Energy and Environmental Sustainability Conference” จัดโดยศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอ- ลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552

  12.14 การบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีพลังงาน....ฝ่าวิกฤตการเงิน” หัวข้อ ข้อบังคับ/ระเบียบการประกอบกิจการไฟฟ้า งานสัมมนา Energy Symposium 2009 จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้น 1 โรงแรทโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2552

  12.15 Topic: “Regulation of Electricity Utilities and Renewable Energy Policy”of the 2009 ASEAN Symposium on Power and Energy Systems (ASPES 2009), held by the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, the Energy Research Istitute, Chulalongkorn University, ASEAN Foundation and JICA Project for AUN/SEED-Net, at Hua Hin Marriott Resort & Spa, 28 September 2009

  12.16 Topic: “Energy Regulation issues in Thailand” of the NARUC 121st Annual Convention, held by the National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), at Chicago Marriott Downtown, 15 November 2009

ปี 2553

  12.17 Topic: “Role of the Regulator in Responding to Climate Change” of the Seminar on Energy Regulation &Climate Change 2010, held by Energy Regulatory Commission (ERC) of Thailand, at Plaza Atthenee Hotel Bangkok, 5 February 2010

  12.18 Topic:”ERC’s Roles on Renewable Energy Development” of the Seminar on “PV SOLAR ENERGY: Getting Down to Business” held by Energy for Environment Foundation (E for E) at Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, 23 March 2010

  12.19 การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการกำกับกิจการพลังงานกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและแนวทางการส่งเสริม” ในโครงการการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนในการผลิตไฟฟ้า” จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

ปี 2554

  12.20 การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของ Regulator และ Energy Tax กับการทำงานของ กฟผ.” จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

13. ประสบการณ์อื่น ๆ

  13.1ประะสบการณ์ผ่านการอบรมและนำระบบคุณภาพมาใช้งานด้านการบริหารและตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000 และบริหารงานตามเกณฑ์ TQA

  13.2 ประสบการณ์ทำยุทธศาสตร์ชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการนำระบบ Balanced Score Card ในการจัดทำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและประเมินผล

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554)
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือปฏิบัติงานการประชุม กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป