จ้างที่ปรึกษา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จ้างที่ปรึกษา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
123
 Item 1 to 20 of 52
Page:of 3 Page size:
9 กันยายน 2563 โครงการปรับปรุงระบบกำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานที่พอเพียงและกระจายการบริการที่ทั่วถึง  10522020085218ราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบกำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนา.pdf
26 สิงหาคม 2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบติดตาม ตามเงื่อนไขการอนุญาจประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit)  27562020025653ราคากลางงานจ้าง_งานจ้างที่ปรึกษา_Post-COD_Audit.pdf
24 สิงหาคม 2563 โครงการสนับสนุนงานเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  26412020104123ราคากลาควมมั่นคงไซเบอร์.pdf
6 สิงหาคม 2563 โครงการศึกษาโครงสร้างและการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer  11002020090026ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาโครงสร้างและการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ_Enhanced_Single_Buyer.pdf
22 กรกฎาคม 2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเข้าสู่ ISO 9001 : 2015  24082020010848ราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเข้าสู่่_ISO_9001-2015.pdf
20 กรกฎาคม 2563 โครงการทบทวนและศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน  23132020021357ราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน.pdf
26 มิถุนายน 2563 โครงการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงานและการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  085320200853544.ราคากลางจ้างเหมาบริการด้านใบอยุญาต.pdf
22 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงระบบกำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานที่พอเพียงและการกระจายการบริการที่ทั่วถึง  27012020100146ราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบกำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานฯ.pdf
7 พฤษภาคม 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน  18082020100822ราคากลาง_ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนากองทุน_ปี63.pdf
16 เมษายน 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนะต่อแผนด้านพลังงาน  22432020104317ราคากลางพัฒนาบุคลากร_ผจ.pdf
10 เมษายน 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  14062020110655ราคากลาง-ที่ปรึกษาการเงิน_บัญชี.PDF
7 เมษายน 2563 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  09412020094159ราคากลาง-สำรวจความพึงพอใจ_63.pdf
26 มีนาคม 2563 จ้างที่ปรึกษาจัดทำการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล (Regulatory Impact Assessment RIA) การออกหลักเกณฑ์ดำเนินการกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  08342020013446ราคากลาง_จ้างที่ปรึกษาจัดทำการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล_(Regulatory_Impact_Assessment__RIA).pdf
24 มีนาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยระบบธรรมาภิบาล  08312020013127ราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยระบบธรรมาภิบาล.pdf
19 มีนาคม 2563 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  19382020043824ราคากลาง-ที่ปรึกษาประเมินทุนหมุนเวียน_63.pdf
5 กันยายน 2562 โครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมกิจการและการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการพลังงานของประเทศไทย  31272019082703ราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการฯ.pdf
18 มิถุนายน 2562 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  07142019031416ราคากลางงานประกันคุณภาพ.pdf
16 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูง  23282019102801ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูง.pdf
15 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการกำหนดพื้นที่ประกาศ และการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   22292019082915ราคากลาง-GIS.PDF
25 มีนาคม 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  19552019105503ราคากลาง-ที่ปรึกษาการเงินบัญชีพื้นที่ประกาศ.PDF
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต