จ้างที่ปรึกษา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จ้างที่ปรึกษา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 107
Page:of 6 Page size:
18 มิถุนายน 2562 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  07142019031416ราคากลางงานประกันคุณภาพ.pdf
16 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูง  23282019102801ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูง.pdf
15 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการกำหนดพื้นที่ประกาศ และการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   22292019082915ราคากลาง-GIS.PDF
25 มีนาคม 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  19552019105503ราคากลาง-ที่ปรึกษาการเงินบัญชีพื้นที่ประกาศ.PDF
22 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาระบบ ERP ให้ครอบคลุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  19552019105552ราคากลาง-ที่ปรึกษาพัฒนาระบบERP.PDF
14 มีนาคม 2562 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  15512019025111ราคากลางตรวจประเมินวก.62.pdf
7 มีนาคม 2562 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (งบประมาณ 8 ล้านบาท)  12142019011436ราคากลาง_ติดตามประเมินผล_8ล.(ครั้งที่_3).pdf
7 มีนาคม 2562 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (งบประมาณ 10 ล้านบาท)  12152019011518ราคากลาง-_ติดตามประเมินผล(10_ล้าน).pdf
21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายย่อยและประชาสัมพันธ์มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ (งานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน)  25502019105037ราคากลางติดตามประเมินผลคส..pdf
1 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  06442019104405ราคากลาง-ประเมินทุนหมุนเวียนปี62(คัดเลือก).pdf
21 ธันวาคม 2561 โครงการประเมิณผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  24512018095156ราคากลาง-ประเมินทุนหมุนเวียนปี62.pdf
3 ธันวาคม 2561 การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านไฟฟ้า ระยะที่ 2  28372018043728ราคากลางพัฒนาศูนย์ระยะ2.pdf
22 ตุลาคม 2561 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดการจ้าง ราคากลาง และพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน  0103201803032820181101143128124.pdf
18 กันยายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)  27082018090800ราคากลาง-ที่ปรึกษา97(3).pdf
31 กรกฎาคม 2561 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  31132018031345ราคากลาง_ประเมินผล8ล..pdf
3 กรกฎาคม 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน  06382018083836ราคากลางที่ปรึกษาจัดทำKPI.PDF
20 มิถุนายน 2561 โครงการปรับปรุงระบบ ERP เชื่อมโยงการดำเนินงานในพื้นที่  20332018043303ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบERP.PDF
6 มิถุนายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  18122018041224ราคากลางที่ปรึกษาตรวจสอบกองทุน.PDF
28 พฤษภาคม 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  01282018092804ราคากลาง-61057514402.pdf
11 พฤษภาคม 2561 โครงการศึกษาการกำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  18482018084850ราคากลางที่ปรึกษากำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุน.PDF
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204