จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 105
Page:of 6 Page size:
21 มกราคม 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบ End-to-End Monitoring  23152020031529ราคากลาง_End_to_End.pdf
14 มกราคม 2563 จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  16502020085031ราคากลาง_AR_62.pdf
6 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลงบประมาณจากระบบ Microsoft Dynamics AX  06162020111611ราคากลาง_Microsoft_Dynamics_AX.pdf
11 พฤศจิกายน 2562 การจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  12242019012449ราคากลาง_หนังสือ_ร10.pdf
3 กันยายน 2562 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2563  09432019014348ราคากลางงานซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ_2563.pdf
3 กันยายน 2562 จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2  09452019014517ราคากลางงานจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี_2560_ครั้งที่_2.pdf
29 สิงหาคม 2562 โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  02392019103956ราคากลาง-ประชาสัมพันธ์กองทุน_ปี_62.pdf
29 สิงหาคม 2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่อง  30462019034621ราคากลาง_งานเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่อง_63.pdf
29 สิงหาคม 2562 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 6 เครื่อง (เช่าต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563)  29302019033014ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร_2563.pdf
27 สิงหาคม 2562 โครงการ การกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก ประจำปี พ.ศ .2562  29402019104002ราคากลาง_PMQA.pdf
27 สิงหาคม 2562 เช่าใช้บริการเครือข่าย Fiber optic ประเภท Multiprotocal Label Switching (MPLS) เพื่อรวมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงานประจำเขต 13 เขต พร้อมเช่าบริการอินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง ปี 2563  29462019084642ราคากลางงานเช่าใช้บริการเครือข่าย_Fiber_optic_ฯ_ปีงบ_2563.pdf
23 สิงหาคม 2562 จัดจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  23562019045639ราคากลางงานจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินฯ_(วิธีคัดเลือก).pdf
23 สิงหาคม 2562 เช่าบริการระบบการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง และสำนักงานประจำเขตทั้ง 13 เขต ปี 2563  27592019045938ราคากลาง_เช่าบริการระบบการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงาน_กกพ._ส่วนกลาง_ฯ_ปี_63.pdf
23 สิงหาคม 2562 จัดเช่าต้นไม้เพื่อตกแต่งสำนักงาน กกพ.  27042019050455ราคากลาง_งานเช่าต้นไม้เพื่อตกแต่งสำนักงาน_ประจำปีงบประมาณ_2563.pdf
15 สิงหาคม 2562 ศูนย์ให้บริการข้อมูล (Call Center) สำนักงาน กกพ.  20382019083849ราคากลางงานจ้างโครงการศูนย์บริการข้อมูล_(Call_center).pdf
14 สิงหาคม 2562 การจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code. of. Practice: COP) สำหรับการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและมาตรการสำหรับเชื้อเพลิงทุกประเภทที่ยังไม่มี CoP และได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  16512019025124ราคากลางงานจ้างการจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ_(Code_of_Practice__CoP).pdf
14 สิงหาคม 2562 บำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562  16002019030045ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง_63.pdf
14 สิงหาคม 2562 โครงการงานออกแบบและผลิตสมุดบันทึกข้อความ "บันทึก คพข. 2563"  20382019013835ราคากลาง_งานจ้างออกแบบและผลิตสมุดบันทึกข้อความ_บันทึก_คพข.2563.pdf
6 สิงหาคม 2562 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน กกพ.  09082019010835ราคากลาง_งานขอจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_2563.pdf
2 สิงหาคม 2562 จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. (ต่อเนื่อง)  06162019011635ราคากลาง_จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล_(Data_warehouse)_ปีงบ_2563.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)