จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 596
Page:of 30 Page size:
12 กรกฎาคม 2562 การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Advance Threat Prevention (ATP) เพื่อติดตั้งบนระบบป้องกันภัยเครือข่าย (Firewall)  18522019025226ราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์_Advance_Threat_Prevention.pdf
9 กรกฎาคม 2562 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต  11412019014148ราคากลางงานซื้อลิขสิทธิ์ระบบการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต_2562.pdf
14 มิถุนายน 2562 จัดจ้างเหมาบริการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของสำนักงาน กกพ.  19462019014626ราคากลางงานจ้างประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของสำนักงานกกพ..pdf
30 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  31262019052636ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
15 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการการจัดซื้ออุปกรณ์แม่ข่ายพร้อมคอมพิวเตอร์ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐานลิขสิทธิ์เพื่อติดตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VDI จำนวน 100 License  21472019094721ราคากลางVDI62.pdf
15 พฤษภาคม 2562 ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เสมือนและอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์)  24362019023619ราคากลาง-ดูแลระบบIT.PDF
25 เมษายน 2562 เช่ารถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน และรถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน จำนวน 1 คัน   26242019082437ราคากลางเช่ารถรองเลขาและรถส่วนกลาง.pdf
10 เมษายน 2562 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 15 เครื่อง  11322019043231ราคากลาง-คอมพิวเตอร์_62_(วันที่_10_เม.ย.).pdf
10 เมษายน 2562 ราคากลางการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Dynamics AX version 2009 (ต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม)  11342019043403ราคากลาง-ซื้อลิขสิทธิ์_AX.PDF
27 มีนาคม 2562 เช่ารถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน และรถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน จำนวน 1 คัน  27062019040645ราคากลางเช่ารถรองและส่วนกลาง.PDF
27 มีนาคม 2562 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  03052019110558ราคากลางฝึกอบรมคส..pdf
22 มีนาคม 2562 ดำเนินการจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์แม่ข่ายและเครือข่าย พร้อมระบบ Enterprise Cloud Storage ระยะที่ 2 สำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต  22112019011134ราคากลางCloud.pdf
4 มีนาคม 2562 การจัดจ้างทำระบบติดตามข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผน/โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  04462019024625ราคากลาง_ระบบติดตาม_ผก.pdf
1 มีนาคม 2562 โครงการศึกษาการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการอนุมัติอนุณาต (one stop service)  05212019102134ราคากลาง_one_stop_service.pdf
28 กุมภาพันธ์ 2562 การจ้างเหมาบริการจัดการระบบการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานแบบ Near Real Time  04202019102011ราคากลาง_near_real_time.pdf
18 กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อกล้องถ่ายรูป  27242019082456ราคากลาง-การจัดซื้อกล้องถ่ายรูป.PDF
22 มกราคม 2562 การจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของปรงบประมาณ พ.ศ. 2561  25292019082915ราคากลาง-ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนพื้นที่ปี61(ตส.).pdf
18 มกราคม 2562 การเช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13   243020190930031._ราคากลางเช่าอาคาร2562.pdf
11 มกราคม 2562 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20  29182019021834ราคากลาง-การเช่าอาคารสำนักงานปี62.pdf
8 มกราคม 2562 การจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านใบอนุญาต ของฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 2 อัตรา  243520190935182.ราคากลางจ้างเหมาบริการ.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204