ประกาศเชิญชวน หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศเชิญชวน

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 116
Page:of 6 Page size:
17 พฤศจิกายน 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)  17542020035412ประกาศ_พัฒนาเวปไซต์.pdf
20 ตุลาคม 2563 ประกวดราคาการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21392020113933ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์_เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงาน_กกพ._ประจำเขต_13.pdf
19 ตุลาคม 2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20332020083338ประกาศประกวดราคา_server.pdf
10 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10432020024311ประกาศเชิญชวน-ประชาสัมพันธ์_63.pdf
9 กันยายน 2563 ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ Adobe Professional 80 license ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10492020084918ประกาศซ์้อซอฟแวร์_80_license.pdf
2 กันยายน 2563 ประกาศราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี และขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  03472020034739ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร_9_เครื่อง.pdf
20 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) จำนวน 31 เครื่อง 2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20192020031932ประกาศ_ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_2_รายการ.pdf
19 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน สำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20172020091737เอกสารประกาศ_จ้างรักษาความปลอดภัย.pdf
19 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน กกพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20192020091931เอกสารประกาศ_จ้างบริการทำความสะอาด.pdf
11 สิงหาคม 2563 ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรฟ. ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13242020082420ชี้แจง_TOR_สัมมนา_คพรฟ.PDF
3 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคา โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรฟ. ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  04332020103331ประกาศโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ_คพรฟ._ปี_63.pdf
3 สิงหาคม 2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04372020103755ประกาศยกเลิก_การประกวดราคางานจ้างผู้สอบบัญชีฯ_ประจำปีงบ_2563_(เลขที่_170_-_2563).pdf
17 กรกฎาคม 2563 ประกวดราคางานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุด วันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2563   17422020024216ประกวดราคางานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร_ปี_2564.pdf
10 กรกฎาคม 2563 ประกวดราคางานจ้างกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร กกพ. คนกำกับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุด วันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2563   10342020013410ประกาศประกวดราคาจ้างเพื่อจัดทำกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์_(วารสาร_กกพ.คนกำกับ)_10_กค.63.pdf
22 มิถุนายน 2563 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2490 ซีซี จำนวน 2 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,490 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22342020013433ประกาศราคาเช่ารถรองเลขา_และรถผู้ช่วย.pdf
18 พฤษภาคม 2563 ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19012020110107ประกาศเผยแพร่_งานจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงาน_กกพ._และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2563_(2_แผ่น).pdf
8 เมษายน 2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  09432020094331ประกาศ-สำรวจความพึงพอใจ_63.pdf
3 เมษายน 2563 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  03582020105857ประกาศเช่ารถเลขาธิการ1.pdf
31 มีนาคม 2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 17 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Micro Computer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  01562020105624ประกาศ_ซื้อคอมพืวเตอร์_63.pdf
19 มีนาคม 2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  19392020043942ประกาศเชิญชวน-ที่ปรึกษาประเมินทุนหมุนเวียน_63.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต