ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1327
Page:of 67 Page size:
19 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20342019013439ประกาศผู้ชนะ-ที่ปรึกษาตรวจสอบการดำเนินงานกองทุน.PDF
17 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17212019102156201909171004.pdf
17 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17502019105027ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._315_-_2562.pdf
17 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานส่วนบัญชี การเงิน และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะจาะจง  17512019105133ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._316_-_2562.pdf
17 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17112019041132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2560_ครั้งที่_2.pdf
13 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำดื่ม (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17122019041259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ_2563.pdf
13 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพาหนะในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17072019040719ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพาหนะในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน_ณ_ประเทศสหรัฐอเมริกา.pdf
13 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าต้นไม้เพื่อตกแต่งสำนักงาน กกพ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17092019040912ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าต้นไม้เพื่อตกแต่งสำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_2563.pdf
12 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานออกแบบและผลิตสมุดบันทึกข้อความ "บันทึก คพข. 2563" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12512019035129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและผลิตสมุดบันทึกข้อความ_บันทึก_คพข.2563.pdf
12 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12452019034541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_รหัส_301-003-015-52.pdf
12 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12472019034725ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_รหัส_99-301-004-002-56.pdf
11 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนา "กกพ. พบพนักงาน และกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2562" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12492019034958ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนา_กกพ.พบพนักงาน_และกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี_2562.pdf
11 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าห้องสัมมนาและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตัดสัมมนา "กกพ. พบพนักงาน และกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2562" ในวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11152019041528ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าห้องสัมมนาและอุปกรณ์_ฯ_13_กย.62.pdf
11 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาไทย (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11182019041849ประการผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาไทย_ปีงบ_63.pdf
9 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรับฝากส่งเอกสารสิ่งของทางไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11202019042022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรับฝากส่งเอกสารทางไปรษณีย์_งบปี_63.pdf
9 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11212019042130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า_1_คัน_(9_กย.63).pdf
9 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (นามบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09192019091922201909090907.pdf
9 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตุ้เก็บเอกสาร) ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09472019014704201909091126.pdf
6 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  06022019030207ประกาศผู้ชนะ_สื่อประชาสัมพันธ์_2563.pdf
6 กันยายน 2562 ประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  06032019040355ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้าง_6_กย_62.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204