ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 798
Page:of 40 Page size:
31 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำบริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา))  15312019023118ประกาศน้ำดื่มเขต_12.pdf
30 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี))   30072019110705ประกาศการจัดซ้อจัดจ้าง_ประจำไตรมาส_4_ของสำนักงาน_กกพ__ประจำเขต_8.pdf
30 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี))  30092019110959ประกาศ_ไตรมาส_4-62_เขต_10.pdf
30 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าถังสำรองก๊าซไนโตรเจน (N2) สำหรับระบบดับเพลิงในห้องเซิฟเวอร์ 1 เป็นการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31292019082924ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าถังสำรองก๊าซไนโตรเจน_สำหรับระบบดับเพลิงในห้องเซิฟเวอร์_1_เป็นการชั่วคราว.pdf
30 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสารเคมีก๊าซไนโตรเจน (N2) สำหรับเติมระบบดับเพลิงในห้องเซิฟเวอร์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31302019083053ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสารเคมีก๊าซไนโตรเจน_สำหรับเติมระบบดับเพลิงในห้องเซิฟเวอร์_1.pdf
30 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)   31332019083336ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ_ประจำไตรมาสที่_4_(กค.-กย.62)_(2).pdf
10 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11242019102401One_button_color_simplex_to_image_PDF_1_20191010164452819.PDF
8 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือนตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09422019084242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ_ประจำเดือน_ตค.62.pdf
7 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ERC Forum 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08052019090544ประกาศผู้ชนะ07.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาริการบันทึกข้อมูลของฝ่ายใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30082019040801ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._353-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานธรุการของฝ่ายใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30092019040932ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._354-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการงานทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30102019041059ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._355-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการงานธุรการของฝ่ายใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30122019041212ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._356-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านเอกสารของฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30212019042135ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._357-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30252019042534ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._358-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง)  30262019042649ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._359-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่ายใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30282019042819ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._360-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่ายใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30302019043047ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._360-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลการอนุญาตฝ่ายใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30332019043306ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._361-_2562.pdf
30 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30342019043447ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._362-_2562.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204