ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  กรมการพลังงานทหาร
 ที่อยู่  ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 ประเภทโรงไฟฟ้า  พลังงานร่วมดีเซล
 ประเภทเชื้อเพลิง  Bunker Oil
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  10.4000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  4.5000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  
 วันที่พิจารณาคำขอ  N/A    
 วันที่ลงนามสัญญา  12/01/2541
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  01/05/2541
 COD แล้ว  26/06/2541
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  ยกเลิกสัญญา
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907