สำนักงาน กกพ. งานประชุมชี้แจงการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้่จากพลังงานแสงอาทิตย์แ ...
20 กรกฎาคม 2560
สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ จัดงานรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่
4 กรกฎาคม 2560
  สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ จัดงานรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่         & ...
กกพ. ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น 8.87 สตางค์ต่อหน่วย เป็นไปตามคาดการณ์จากภาวะต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
12 กรกฎาคม 2560
สำนักงาน กกพ. จัดงานจับสลากคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าโครงการโซลาร์ราชการสหกรณ์ฯ ระยะ 2
4 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร “กกพ. คนกำกับ” ปีที ...
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเพื่อเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค การจ้างออกแบบแ ...
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกาศเชิญชวนทั่วไปการจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงา ...
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ผู้ชนะการประกาศเชิญชวนทั่งไป การว่าจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ คพข. โครงการฝึกอบรม คพข. แลกเปล ...
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
12 กรกฎาคม 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2560
     ดา ...
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ S ...
30 มิถุนายน 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560
  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื ...
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินสำหรับการไฟฟ้า พ.ศ. ....(และภาคผ ...
3 กรกฎาคม 2560 ถึง 17 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร สำหรับพื้นที่ 1 - 5 ประจำปี 2560 (กร ...
22 มิถุนายน 2560 ถึง 6 กรกฎาคม 2560
     ดา ...