ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง สูตรการคำนวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแ ...
14 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2561 เพื่อเข้ารับกำรพิจารณาเป็น “คณะกรรมการรับฟังความ ...
27 ธันวาคม 2560
รับสมัครบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2561 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น & ...
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน”
10 มกราคม 2561
สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน” ซึ่งมีกำหนดจัด ในวันศุกร์ 19 มกราคม 2561&n ...
คู่มือแนะนำการขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
20 ธันวาคม 2560
การโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษ ...
9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2561
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ของ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและ ...
8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2561
การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด (ผู้สนับสนุนโครงการผลิต ...
25 มกราคม 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561