(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจา ...
23 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560
  (ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานงานหมุนเวียน ...
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเดือนมกราคม – เมษายน 2561
9 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560
   ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง บัญชีอัตราการเปรียบเทียบและแบบเอกสารการเปรียบเทียบ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... ...
23 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเน ...
8 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560