เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
อ่านประกาศ  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจให้มารับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไ ...
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประก่ศเชิญชวนทั่วไป การจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ...
8 มีนาคม 2560 ถึง 22 มีนาคม 2560
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับร ...
15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโ ...
22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 8 มีนาคม 2560
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ...
20 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560