เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกาศเชิญชวนทั่วไป เช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 ประต ...
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560
เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ จำนวน 3 ร ...
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560
อ่านประกาศ  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจให้มารับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่ ...
เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ คพข. โครงการฝึกอบรม คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560
เรื่อง ประกาศผลการจัดเช่ารถยนต์ (รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย) จำนวน 14 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560
(ร่าง) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชี ...
20 เมษายน 2560 ถึง 4 พฤษภาคม 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวีย ...
7 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560
  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื ...
เรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สาหรับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560
19 เมษายน 2560 ถึง 3 พฤษภาคม 2560
อ่านประกาศ    ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 – 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำ ...
7 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560