-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเน ...
17 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561
-ร่าง- ประกาศ กกพ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางทำการตรวจวัดสัดส่วนพลังงานความร้อนของการใช้เ ...
16 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561
-ร่าง- ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้ ...
16 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561
การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า และอัตราการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (1) เพื่อการชดเชยและอุดหน ...
9 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561