เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเพื่อเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป การเช่ารถยนต์(รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.) จำนวน 3 ค ...
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อ่านประกาศ  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจให้มารับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไ ...
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมคอมพิว ...
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560