อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) หน้าแรก อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

สถิติค่า Ft ขายปลีก

                                                                                                                              หน่วย : สตางค์/หน่วย

 
 เดือนเรียกเก็บ  Ft ขายปลีก  เปลี่ยนแปลง
 มกราคม – เมษายน 2561  -15.90  
 กันยายน – ธันวาคม 2560 -15.90 +8.87 
 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 -24.77  +12.52  
 มกราคม – เมษายน 2560 -37.29  -4.00  
 กันยายน – ธันวาคม 2559 -33.29  - 
 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  -33.29   -28.49  
 มกราคม – เมษายน 2559  -4.80  -1.57 
 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558  -3.23  -49.61 
 กันยายน – ตุลาคม 2558  46.38  -3.23 
 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558   49.61 
  -9.35
 มกราคม – เมษายน 2558   58.96 
  -10.04 
 กันยายน – ธันวาคม 2557   69.00 
  0.00 
 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
  69.00  +10.00  
 มกราคม – เมษายน 2557
 59.00 +5.00
 กันยายน – ธันวาคม 2556
54.00
 +7.08
 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 46.92  -5.12
 มกราคม – เมษายน 2556 52.04  +4.04
 กันยายน – ธันวาคม 2555 48.00  +18.00
 มิถุนายน – สิงหาคม 2555  30.00  +30.00
 พฤษภาคม 2555  0.00  +0.00
 มกราคม – เมษายน 2555  0.00  +6.00
 กันยายน – ธันวาคม 2554  -6.00  +0.00
 กรกฎาคม – สิงหาคม 2554  -6.00  

ชี้แจงการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2561 (-15.90 สตางค์ต่อหน่วย) 
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 (-15.90 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 (-24.77 สตางค์ต่อหน่วย) 
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2560 (-37.29 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559 (-33.29 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (-33.29 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2559 (-4.80 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 (-3.23 สตางค์ต่อหน่วย) (ปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2558 (46.38 สตางค์ต่อหน่วย) 
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 (49.61 สตางค์ต่อหน่วย) 
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2558 (58.96 สตางค์ต่อหน่วย) 
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2557 (69.00 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 (69.00 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2557 (59.00 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2556 (54.00 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 (46.92 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2556 (52.04 สตางค์ต่อหน่วย)
 สำหรับการเรียกเก็บช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2555 (48 สตางค์ต่อหน่วย) 

เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน