การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) หน้าแรก การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP)

 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) 

หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
        - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
  • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
  • คณะผู้บริหารสำนักงาน
  • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • บริการออนไลน์
  • สำหรับประชาชนทั่วไป
  • สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ
  • สำหรับกองทุนในพื้นที่
  • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
  • กฏหมาย
  • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
  • กฎหมายลำดับรอง
  •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
        - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
        - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
        - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
        - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
        - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
        - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
        - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
  • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
  • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
  • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • การใช้อสังหาริมทรัพย์
  •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
        - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
        - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
        - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
        - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
        - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
  • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
  •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
        - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
        - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
  •     - เล่ม 1
        - เล่ม 2
    ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
  • สถานการณ์พลังงาน
  •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
        - อัตราค่าบริการพลังงาน
        - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
  • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
  • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
  •     - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
        - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
        - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
        - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
        - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมฯ
        - ทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
  • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
  •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
        - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
        - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
        - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
        - ขายปลีก กฟน.
        - ขายปลีก กฟภ.
  • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
  • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
  • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
  • บทความและสาระกิจการพลังงาน
  •     - สาระกิจการพลังงาน
        - บทความด้านพลังงาน
  • Third Party Access: TPA
  • เอกสารเผยแพร่
  • ราคากลาง
  •     - งานก่อสร้าง
        - จ้างควบคุมงาน
        - จ้างออกแบบ
        - จ้างที่ปรึกษา
        - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
        - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
        - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
  • แผนการดำเนินงานประจำปี
  • รายงานประจำปี
  • สรุปผลการประชุม กกพ.
  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
  • วารสารคนกำกับ
  • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
  • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
  •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
        - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
  • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
  •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
        - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
        - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
        - น้องถ่านหิน
        - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
        - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
        - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
        - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
        - VDO Licensing Solar
  • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
  • Annual International Forum
  •     - ERC Regulatory Forum I
        - ERC Regulatory Forum II
        - ERC Regulatory Forum III
        - ERC Regulatory Forum IV
        - ERC Regulatory Forum V
        - ERC Regulatory Forum VI
    ติดต่อเรา
  • แผนที่ตั้งสำนักงาน
  • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
  • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
  • ติดต่อสอบถาม
  • สำรวจความพึงพอใจ