โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) หน้าแรก โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติจำนวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ล้านบาท แผนแม่บทระบบท่อก๊าซธรรมชาติดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อก๊าซธรรมชาติทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของ ปตท. (รวมท่อก๊าซฯจากแหล่งน้ำพอง) จาก 3,680 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อนจริง) ณ สิ้นปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 6,980 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อนจริง) โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพิ่มการลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเลดังนี้

โครงการท่อก๊าซ ในระยะที่ 1

  • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับและส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร์สูงสุด 1,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการฯแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549
  • โครงการท่อก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ หรือเดิมเรียกว่าโครงการท่อก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือและพระนครใต้ รวมทั้งการใช้ในภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมขนส่ง เพื่อช่วยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปตท. มีโครงการที่จะวางท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากท่อก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ที่อำเภอไทรน้อย ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ระบบท่อก๊าซธรรมชาติจากไทรน้อยไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 และส่วนที่ต่อไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแล้วเสร็จพร้อมกับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.
  • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันสำรองที่เขตปฏิบัติการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ไปยังผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนกลาง ซึ่งโครงการแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินงานเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2549
  • โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก
  • โครงการก่อสร้างแท่นพักท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแล้วเสร็จต้นปี 2551
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแท่นพักท่อพีอาร์พี ต่อไปยังจังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันในทะเล ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้เมื่อต้นปี 2550
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแหล่งอาทิตย์ไปยังแท่นพักท่อพีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการแล้วเสร็จเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ต้นปี 2551
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเชื่อมกับระบบท่อคู่ขนานบนบกที่สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันบนบก ซึ่งโครงการแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

โครงการท่อก๊าซ ในระยะที่ 2

  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแหล่งเจดีเอไปยังแหล่งอาทิตย์ เป็นระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โครงการแล้วเสร็จต้นปี 2551
  • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันของท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซึ่งหน่วยเพิ่มความดันของท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 บนบกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2550 สำหรับหน่วยเพิ่มความดันของท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2552
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากอำเภอวังน้อยไปยังอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นระยะประมาณ 80 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งโครงการได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้เมื่อสิ้นปี 2549
  • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันระหว่างทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวังน้อยของท่อก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยังราชบุรีและโครงการท่อก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-พระนครใต้/พระนครเหนือ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2553
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยองไปยังอำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ต้นปี 2554

โครงการท่อก๊าซ ในระยะที่ 3

  • โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันบนระบบท่อก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2555

การเพิ่มการลงทุนในระบบท่อก๊าซเชื่อมในทะเล

  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 18 นิ้ว จากแหล่งผลิตอาทิตย์เหนือส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2551
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2553
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2554
  • โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตไพลินส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2555
แหล่งที่มา : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับองค์กร
  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
        - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
        - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
  • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
  • คณะผู้บริหารสำนักงาน
  • กฏหมาย
  • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
  • กฎหมายลำดับรอง
  •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
        - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
        - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
        - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
        - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
        - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
        - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
        - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
  • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
  • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
  • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • การใช้อสังหาริมทรัพย์
  •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
        - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
        - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
        - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
        - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
        - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
  • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
  •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
        - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
        - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
  •     - เล่ม 1
        - เล่ม 2
        - เล่ม 3
    ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
  • สถานการณ์พลังงาน
  •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
        - อัตราค่าบริการพลังงาน
        - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
  • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
  • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
  •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
        - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
        - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
        - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
        - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
        - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
        - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
        - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
        - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
  • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
  •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
        - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
        - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
        - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
        - ขายปลีก กฟน.
        - ขายปลีก กฟภ.
  • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
  • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
  • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
  • บทความและสาระกิจการพลังงาน
  •     - สาระกิจการพลังงาน
        - บทความด้านพลังงาน
  • Third Party Access: TPA
  • งานตรวจสอบภายใน
  • เอกสารเผยแพร่
  • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
  • แผนการดำเนินงานประจำปี
  • รายงานประจำปี
  • รายงานงบการเงินประจำปี
  • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • สรุปผลการประชุม กกพ.
  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
  • วารสารคนกำกับ
  • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
  • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
  •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
        - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
        - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
  • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
  •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
        - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
        - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
        - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
        - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
        - น้องถ่านหิน
        - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
        - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
        - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
        - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
        - VDO Licensing Solar
  • สาระน่ารู้ กกพ.
  • International Forum
  •     - ERC Regulatory Forum I
        - ERC Regulatory Forum II
        - ERC Regulatory Forum III
        - ERC Regulatory Forum IV
        - ERC Regulatory Forum V
        - ERC Regulatory Forum VI
  • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
  • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  • ประกาศราคากลาง
  • ประกาศร่าง TOR
  • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
  •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
  • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
  •     - งานก่อสร้าง
        - จ้างควบคุมงาน
        - จ้างออกแบบ
        - จ้างที่ปรึกษา
        - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
        - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
        - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
  • ติดต่อเรา
  • แผนที่ตั้งสำนักงาน
  • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
  • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
  • ติดต่อสอบถาม
  • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
  • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204