จ้างที่ปรึกษา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จ้างที่ปรึกษา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 95
Page:of 5 Page size:
22 ตุลาคม 2561 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดการจ้าง ราคากลาง และพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน  0103201803032820181101143128124.pdf
18 กันยายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)  27082018090800ราคากลาง-ที่ปรึกษา97(3).pdf
31 กรกฎาคม 2561 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  31132018031345ราคากลาง_ประเมินผล8ล..pdf
3 กรกฎาคม 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน  06382018083836ราคากลางที่ปรึกษาจัดทำKPI.PDF
20 มิถุนายน 2561 โครงการปรับปรุงระบบ ERP เชื่อมโยงการดำเนินงานในพื้นที่  20332018043303ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบERP.PDF
6 มิถุนายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  18122018041224ราคากลางที่ปรึกษาตรวจสอบกองทุน.PDF
28 พฤษภาคม 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  01282018092804ราคากลาง-61057514402.pdf
11 พฤษภาคม 2561 โครงการศึกษาการกำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  18482018084850ราคากลางที่ปรึกษากำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุน.PDF
27 เมษายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองโครงการกองทุมพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา97(5)  27312018093108ราคากลาง_ที่ปรึกษา_97(5).pdf
27 เมษายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองโครงการกองทุมพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)  27322018093248ราคากลาง_ที่ปรึกษา_97(4).pdf
5 เมษายน 2561 โครงการศึกษาวิเคราะห์และกำกับอัตราค่าบริการภายใต้ TPA  11492018084938ราคากลางTPA.pdf
4 เมษายน 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน  05352018083554ราคากลาง-จัดทำแผนพัฒนากองทุนตามKPI.PDF
29 มีนาคม 2561 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  30562018085626ราคากลาง_สำรวจความพึงพอใจ_61.pdf
26 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจัดทำต้นแบบโครงการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  28132018021316ราคากลาง-ที่ปรึกษากองทุนต้นแบบ.PDF
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  28122018021238ราคากลาง_ที่ปรึกษาสนับสนุนพื้นที่61.pdf
22 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห้นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียดครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (กรณีโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  23072018080716ราคากลางจ้างที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นบญ..pdf
6 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านไฟฟ้า ระยะที่ 1   07162018041646ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศูนย์วิเคราะห์.pdf
6 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาการกำหนดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน และกรอบอัตรากำลัง  08032018010326ราคากลางจ้างที่ปรึกษากำหนดโครงสร้างเงินเดือน.pdf
2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ขยะชุมชน/อุตสาหกรรม และชีวมวล  07202018022028ราคากลางจ้างที่ปรึกษาPost-CODAudit.pdf
18 มกราคม 2561 โครงการศึกษาแนวทางการกำกับการประกอบกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อ  19232018092312ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการประกอบกิจการขนส่งน้ำมัน.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน