จ้างที่ปรึกษา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จ้างที่ปรึกษา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 79
Page:of 4 Page size:
6 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านไฟฟ้า ระยะที่ 1   07162018041646ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศูนย์วิเคราะห์.pdf
6 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาการกำหนดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน และกรอบอัตรากำลัง  08032018010326ราคากลางจ้างที่ปรึกษากำหนดโครงสร้างเงินเดือน.pdf
2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ขยะชุมชน/อุตสาหกรรม และชีวมวล  07202018022028ราคากลางจ้างที่ปรึกษาPost-CODAudit.pdf
18 มกราคม 2561 โครงการศึกษาแนวทางการกำกับการประกอบกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อ  19232018092312ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการประกอบกิจการขนส่งน้ำมัน.pdf
17 มกราคม 2561 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน)  183620180836591-ราคากลางทุนหมุนเวียน61ครั้งที่2.pdf
15 มกราคม 2561 โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (capacity Building)  17322018013217ราคากลางcapacity(2).pdf
15 มกราคม 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจหลากหลายของการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  17472018024735ev.pdf
5 มกราคม 2561 การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน (ระยะที่ 2)  10332018053303ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ1001.pdf
14 ธันวาคม 2560 โครงการหลักเกณฑ์การจัดตั้งและคู่มือการกำกับ Transmission System Operator (TSO) ของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หน้าที่และความรับผิดชอบ (โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับผู้บริหารระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission system operator regulatory Framework))  20422017124221ราคากลางTSO.pdf
13 ธันวาคม 2560 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (กรณีโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลืน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))  15202017022047ราคากลางรับฟังความคิดเห็น.pdf
25 ตุลาคม 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  31092017040949จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก.pdf
22 สิงหาคม 2560 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  29382017043856ราคากลางที่ปรึกษา_ปรับปรุงระบบสารสนเทศ.PDF
22 สิงหาคม 2560 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลางของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  29402017044003ราคากลางที่ปรึกษา_จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์กลาง.PDF
22 สิงหาคม 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุน ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  29442017044447ราคากลางที่ปรึกษา_สนับสนุนพื้นที่.PDF
4 กรกฎาคม 2560 การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุน โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ สำหรับปี 2560-2563   0434201705343320170704160452424.pdf
21 มิถุนายน 2560 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน และรายงานงบการเงินเพื่อการกำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงาน  23182017041840ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงินฯ.pdf
6 มิถุนายน 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตไฟ้า (Post- COD Audit) เฉพาะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง  07162017031655ราคากลางจ้างที่ปรึกษาpost-cod-audit.pdf
29 พฤษภาคม 2560 ที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  30012017040125ราคากลางจ้างที่ปรึกษาประเมินผลปี60.pdf
24 พฤษภาคม 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมตรา 97(3)   15552017095529ราคากลาง_ที่ปรึกษา97(3)ปี60.pdf
9 พฤษภาคม 2560 การศึกษาทบทวนกำหนดประเภทกิจการและอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน  16352017043545ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาทบทวนกำหนดประเภทกิจการฯ.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน