จ้างที่ปรึกษา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จ้างที่ปรึกษา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
123
 Item 1 to 20 of 59
Page:of 3 Page size:
22 มีนาคม 2560 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุน โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ สำหรับปี 2560-2563   23332017023355ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสำหรับปี2560-2563.pdf
3 มีนาคม 2560 โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building)  08252017022556ราคากลางcapacity60.pdf
6 กุมภาพันธ์ 2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน(ระยะที่ 1)  08062017080628การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน(ระยะที่1).pdf
11 มกราคม 2560 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  13032017100319การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงานฉบับที่3(พ.ศ.2561-2564).pdf
22 ธันวาคม 2559 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่)  22042016040414ราคากลางจ้างที่ปรึกษาฯศึกษาพัฒนามาตราฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า.pdf
29 พฤศจิกายน 2559 โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13  01112016011100ราคากลางโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต_13.pdf
16 พฤศจิกายน 2559 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  17142016101423ราคากลาง_ทุนหมุนเวียน60.pdf
10 พฤศจิกายน 2559 จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม (commissioning Agent) ตามข้อกำหนด LEED ของ USGBC  11342016033448ราคากลางcommissioningAgent.pdf
9 พฤศจิกายน 2559 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน (ระยะที่ 1)  11082016090802การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน(ระยะที่_1).pdf
1 พฤศจิกายน 2559 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  03042016040440ราคากลางตรวจประเมินวก..pdf
31 ตุลาคม 2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) และ 97(5)  31022016030230img-X31085249.pdf
17 ตุลาคม 2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้การสนับสนุน ติดตามให้คำแนะนำด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  18102016011000ราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้การสนับสนุนด้านบัญชี.PDF
4 ตุลาคม 2559 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  05262016112609ราคากลางโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้านการเงินบัญชีและพัสดุ.pdf
29 กันยายน 2559 โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี (Electronic Licensing-Solar PV Rooftop)  05392016083946ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ฯ.pdf
14 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  17002016110019การจ้างปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานกกพ..pdf
22 เมษายน 2559 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ สำหรับ ปี 2560-2563  2518201603182404252016142058049.pdf
25 มีนาคม 2559 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (กรณีโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  28052016120513การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการ.pdf
12 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการเงิน บัญชีและพัสดุ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  12192016051946ราคากลางการเงินบัญชี.pdf
5 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  09002016040019ราคากลางพัฒนาโครงสร้าง.pdf
28 มกราคม 2559 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  28112016041143ราคากลางสำรวจความพึงพอใจ.pdf
หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • บริการออนไลน์
 • สำหรับประชาชนทั่วไป
 • สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ
 • สำหรับกองทุนในพื้นที่
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมฯ
      - ทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • เอกสารเผยแพร่
 • ราคากลาง
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • Annual International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • สำรวจความพึงพอใจ