จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 441
Page:of 23 Page size:
24 พฤษภาคม 2560 งานจัดจ้างงานผลิตสมุดบันทึกข้อความ “บันทึก คพข. 2561”  25442017024405ราคากลาง_งานจัดจ้างงานผลิตสมุดบันทึกข้อความ_“บันทึก_คพข._2561”.pdf
19 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมสนับสนุนการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐  1933201703334320170519152902872.pdf
19 พฤษภาคม 2560 โครงการ กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร "กก. คนกำกับ" ปีที่ 7)  24412017034138ราคากลางวารสาร_“กกพ._คนกำกับ”_ปีที่_7.pdf
17 พฤษภาคม 2560 การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2560 (การสัมมนาในวาระครบรอบ 67 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน)  1937201703373120170519153224343.pdf
16 พฤษภาคม 2560 จ้างเหมาบริการจัดการระบบการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน แบบ Near Real Time  19002017110030ราคากลาง_Near_Real_Time_2560.pdf
9 พฤษภาคม 2560 เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายและซอฟแวร์รองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560  09272017102741ราคากลางเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.pdf
1 พฤษภาคม 2560 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. จำนวน 3 คัน  02282017092845ราคากลางรถผช.3คัน.pdf
27 เมษายน 2560 การดำเนินการจ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบอิสระภายนอก  28442017114448การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก.pdf
24 เมษายน 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (โปรแกรมป้องกันไวรัส และโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบ Cloud Service พร้อมติดตั้ง)  26062017100646ราคากลางโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงฯ.pdf
19 เมษายน 2560 จัดเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน กกพ. เขต 11  19202017122048ราคากลางเช่ารถเขต11.pdf
19 เมษายน 2560 จัดเช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 ประตู) ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กกพ. เขต 13  19452017124556ราคากลางเช่ารถเขต13.pdf
18 เมษายน 2560 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Dynamics AX version 2009 (ต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม)  19392017013956ราคาอ้างอิง_จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม_Microsoft_Dynamics_AX_version_2009_(ต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม).pdf
5 เมษายน 2560 จัดจ้างพิมพ์ซ้ำหนังสือคู่มือสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน และออกแบบจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานสัญญาคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 13  11492017014946ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือ.pdf
3 เมษายน 2560 การจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ คพข. โครงการฝึกอบรม คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 “หลักสูตรศึกษาดูงานการจัดการระบบพลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อนบ้าน”  04402017044023การจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพคพข.โครงการฝึกอบรมคพข.แลกเปลี่ยนเรียนรู้4.pdf
3 เมษายน 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และระบบบริหารจัดการการทำงาน (End-to-End Monitoring) สำหรับบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศพร้อมติดตั้ง)  10262017112650ราคากลางซื้อซอร์ฟแวร์_6_ล้าน.pdf
29 มีนาคม 2560 จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ (จำนวน 2 รายการ)  31522017025254ราคากลางซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์_2_รายการ.pdf
28 มีนาคม 2560 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  29272017022759ราคากลางสร้างความรู้ความเข้าใจปี60.pdf
23 มีนาคม 2560 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง  24442017034447ราคากลาง_เครื่องถ่ายเอกสาร60phase2.pdf
20 มีนาคม 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 90 ตัว  21292017112959ราคากลางจัดซื้ัอครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)90_ตัว.pdf
13 มีนาคม 2560 การจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงาน  15342017043458การจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงาน.pdf
หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • บริการออนไลน์
 • สำหรับประชาชนทั่วไป
 • สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ
 • สำหรับกองทุนในพื้นที่
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - ทะเบียนกิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมฯ
      - ทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • เอกสารเผยแพร่
 • ราคากลาง
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • สำรวจความพึงพอใจ