จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 575
Page:of 29 Page size:
8 มกราคม 2562 โครงการจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  09082019100805ราคากลาง_จ้างจัดทำรายงานประจำปี_2561.pdf
19 ธันวาคม 2561 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ  26242018082454ราคากลางงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานกกพ.1คน.pdf
12 ธันวาคม 2561 การจัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562  12442018024400ราคากลางเช่าห้องประชุมกกพ.พบพนักงาน.pdf
28 กันยายน 2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ พร้อมสแกน (เครื่องใหม่) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562  28072018040731ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ใหม่)62.pdf
20 กันยายน 2561 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (1 งาบริการ)  26502018095031scanit09262018094826001.pdf
20 กันยายน 2561 การจ้างเหมาบริการงานบริการทำความสะอาดของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คน  26522018095200scanit09262018094909001.pdf
20 กันยายน 2561 การจ้างเหมาบริการงานบริการขับรถยนต์ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งานบริการ  26532018095317scanit09262018094956001.pdf
13 กันยายน 2561 จ้างดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานประจำเขตต่างๆ และส่วนกลางต่อเนื่อง  14142018101428ราคากลางจ้างดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ.pdf
12 กันยายน 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน  20522018085220ราคากลางจ้างรปภ.เขต9.pdf
12 กันยายน 2561 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน  20572018085735ราคากลางจ้างปฏิบัติงานใบอนุญาตเขต9.pdf
12 กันยายน 2561 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน  20042018090403ราคาจ้างพขร.เขต9.pdf
12 กันยายน 2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน  20072018090742ราคากลางจ้างแม่บ้านเขต9.pdf
12 กันยายน 2561 การจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านบัญชีของฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คน  21102018021043ราคากลางจ้างบัญชี.pdf
10 กันยายน 2561 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2562  13582018015815ราคากลางงานซื้อน้ำดื่มปี2562.pdf
7 กันยายน 2561 จัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายกิจการพลังงาน (เล่ม 3)  13552018015555ราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายกิจการพลังงาน(เล่ม3).pdf
30 สิงหาคม 2561 จ้างเหมาบริการสนบสนุนงานด้านพัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)  13562018015658ราคากลางงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุปี2562.pdf
29 สิงหาคม 2561 จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อเนื่อง)  30362018083609ราคากลางจ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน.pdf
28 สิงหาคม 2561 จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. (ต่อเนื่อง)  29252018012504ราคากลางDatawarehouse.pdf
22 สิงหาคม 2561 โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  24162018091630ราคากลาง-ประกวดกองทุนปี61.pdf
21 สิงหาคม 2561 การดำเนินงานจ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก  23032018010324ราคากลางงานจ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน