จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 542
Page:of 28 Page size:
12 กรกฎาคม 2561 งานจ้างปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้ทั้งระบบ  12282018012815ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_การจัดซื่อวัสดุงานบ้านงานครัว_ประจำเดือน_กรกฎาคม_2561_เพื่อใช้ในสำนักงานกองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ_จังหวัดลำปาง_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
27 มิถุนายน 2561 การเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Disaster and Recovery Site) สำหรับระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  28412018034158ราคากกลาง-เช่าศูนย์สำรองฉุกเฉินFinal.pdf
23 มิถุนายน 2561 โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน  03412018024133ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์พลังงาน.pdf
5 มิถุนายน 2561 จัดเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน กกพ. รวมพื้นที่เช่า 5,181.55 ตารางเมตร  28122018041247ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่สำนักงานจัตุรัสจามจุรีชัั้น19-20ต่อเนื่อง.pdf
23 พฤษภาคม 2561 งานจ้างผู้แปลภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย-จีนกลาง-ไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2561  23532018015302ราคากลางงานจ้างผู้แปลภาษาท้องถิ่นภาษาไทย-จีนกลาง-ไทย.pdf
17 พฤษภาคม 2561 การจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2562  21222018042204ราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ปี2562.pdf
11 พฤษภาคม 2561 ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เสมือนและอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์)  18532018085332ราคากลาง-ต่อลิขสิทธิ์และดูแลระบบIT-1.pdf
10 พฤษภาคม 2561 การจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)  10552018105525ราคากลาง__โปรแกรม_HRIS.pdf
24 เมษายน 2561 การเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 7 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ  18182018021836ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์7ที่ยั่งเขต12.pdf
20 เมษายน 2561 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Dynamics AX version 2009 (ต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม)  23332018053320ราคากลาง_AX_61-.pdf
20 เมษายน 2561 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา  18002018090021ราคากลางงานจ้างเหมาบริการกฟ..PDF
11 เมษายน 2561 จัดจ้างเหมาบริการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของสำนักงาน กกพ.  23252018022504ราคากลาง_งานจ้างประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำนักงาน_กกพ..pdf
29 มีนาคม 2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง  30572018085720ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.PDF
15 มีนาคม 2561 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรฟ. และผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  16252018012503ราคากลาง-สร้างความรู้ความเข้าใจ_คพรฟ..pdf
12 มีนาคม 2561 การจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก Malware (Patch Management)  13312018083105ซื้อโปรแกรมMalware.pdf
12 มีนาคม 2561 จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยจากความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายในองค์กร (Enterprise Cloud Storage)  13312018083157ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย_enterprise_cloud_storage.pdf
9 มีนาคม 2561 พัฒนาระบบจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (Document and Content Management) เพื่อผลักดันองค์กรสู่การเป็น Smart office  13302018083024จ้างพัฒนาระบบจัดการเอกสารDocument.pdf
7 มีนาคม 2561 การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Advance Threat Prevention (ATP) เพื่อติดตั้งบนระบบป้องกันภัยเครือข่าย (Firewall)  09322018013204ราคากลางATP.pdf
26 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างเหมาบริการจัดการระบบการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน แบบ Near Real Time  27432018084305ราคากลางจ้างNear_real_time.pdf
22 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา  26532018085354ราคากลาง-จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจำนวน2อัตรา.PDF
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน