จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 453
Page:of 23 Page size:
12 กรกฎาคม 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (โปรแกรมป้องกันไวรัส และโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง แบบ Cloud Service พร้อมติดตั้ง)   13392017023929ราคากลางซื้อวัสดุคอม2รายการ(โปรแกรม).pdf
30 มิถุนายน 2560 งานการจัดการระบบและพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รองรับการนำเสนอข้อมูลใน Application smart phone บนระบบ iOS/Andriod  06572017105759appmobile.pdf
30 มิถุนายน 2560 การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2560 (ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารไลฟ์แอนด์โฮม)  03022017100245การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรปี2560(ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารไลฟ์แอนด์โฮม).pdf
29 มิถุนายน 2560 จัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคลากร  03072017110728ราคากลางงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคลากร.pdf
19 มิถุนายน 2560 จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมาย จำนวน 6 รายการ  21062017110618ราคากลางพิมพ์ซอง.pdf
15 มิถุนายน 2560 การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรปี 2561   19022017030255ราคากลางการดำเนินการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรปี2561.pdf
9 มิถุนายน 2560 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  09052017020540ราคากลาง_จ้างเหมาบริการกฟ.ปี60-3อัตรา.PDF
5 มิถุนายน 2560 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด  06172017111718ราคากลางจัดจ้างแม่บ้าน.pdf
30 พฤษภาคม 2560 การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2560 (รายการวิทยุ Energy Time)  02032017020323ราคากลางการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรปี2560(รายการวิทยุ_EnergyTime).pdf
30 พฤษภาคม 2560 การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2560 (รายการ SMART ENERGY ช่อง ไทยรัฐทีวี)  03302017013057การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรปี2560(รายการSMARTENERGYช่องไทยรัฐทีวี).pdf
30 พฤษภาคม 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  31552017085552ราคาอ้างอิงจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_จำนวน15เครื่องกฟ..pdf
26 พฤษภาคม 2560 งานจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สำหรับ คพข. รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560  06192017111914ราคากลางงานจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มสำหรับคพข.รุ่นที่2ปี2560.pdf
24 พฤษภาคม 2560 งานจัดจ้างงานผลิตสมุดบันทึกข้อความ “บันทึก คพข. 2561”  25442017024405ราคากลาง_งานจัดจ้างงานผลิตสมุดบันทึกข้อความ_“บันทึก_คพข._2561”.pdf
19 พฤษภาคม 2560 โครงการ กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร "กก. คนกำกับ" ปีที่ 7)  24412017034138ราคากลางวารสาร_“กกพ._คนกำกับ”_ปีที่_7.pdf
19 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมสนับสนุนการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐  1933201703334320170519152902872.pdf
17 พฤษภาคม 2560 การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2560 (การสัมมนาในวาระครบรอบ 67 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน)  1937201703373120170519153224343.pdf
16 พฤษภาคม 2560 จ้างเหมาบริการจัดการระบบการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน แบบ Near Real Time  19002017110030ราคากลาง_Near_Real_Time_2560.pdf
9 พฤษภาคม 2560 เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายและซอฟแวร์รองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560  09272017102741ราคากลางเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.pdf
1 พฤษภาคม 2560 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. จำนวน 3 คัน  02282017092845ราคากลางรถผช.3คัน.pdf
27 เมษายน 2560 การดำเนินการจ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบอิสระภายนอก  28442017114448การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก.pdf
หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • บริการออนไลน์
 • สำหรับประชาชนทั่วไป
 • สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ
 • สำหรับกองทุนในพื้นที่
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • เอกสารเผยแพร่
 • ราคากลาง
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • สำรวจความพึงพอใจ