จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 484
Page:of 25 Page size:
15 สิงหาคม 2560 การจัดจ้างเหมาบริการอำนวยการด้าน IT (ต่อเนื่อง) จำนวน 2 อัตรา  17182017111837ราคากลางงานจ้างเหมาบริการอำนวยการด้านITจำนวน2คน.pdf
15 สิงหาคม 2560 จัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคลากร   17202017112015ราคากลางงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคคลต่อเนื่องจำนวน1คน.pdf
10 สิงหาคม 2560 จ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  11062017110642ราคากลาง_จ้างสอบทานบัญชีปี60.pdf
10 สิงหาคม 2560 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานสนับสนุนงานฝ่ายบังคบใช้กฎหมายและคดี (ต่อเนื่อง)  11072017110756ราคากลางงานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดี.pdf
10 สิงหาคม 2560 จ้างดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานประจำเขตต่างๆและส่วนกลางต่อเนื่อง  11112017021126ราคากลางเครือข่ายคอม.pdf
10 สิงหาคม 2560 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่อง  11352017033515ราคากลางงานจัดเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน2561.pdf
10 สิงหาคม 2560 จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2561)   11442017034444ราคากลางงานจัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปีงบ2561.pdf
10 สิงหาคม 2560 เช่าใช้บริการเครือข่าย Fiber optic ประเภท Multiprotocal Label Switching (MPLS) เพื่อรวมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงานประจำเขต 13 เขต พร้อมเช่าบริการอินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง ปี 2561  15522017085213ราคากลางงานจัดเช่าใช้บริการเครือข่ายFiberopticประเภทMultiprotocalLabelSwitching(MPLS).pdf
10 สิงหาคม 2560 การเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง และสำนักงานประจำเขตทั้ง 13 เขต ต่อเนื่อง ปี 2561   15372017033755ราคากลางประชมุทางไกล.pdf
9 สิงหาคม 2560 จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3,500 ถัง  11452017034555ราคากลางงานจัดซื้อน้ำดื่มจำนวน3,500ถัง.pdf
9 สิงหาคม 2560 ศูนย์ให้บริการข้อมูล (Call Center) สำนักงาน กกพ.  10382017083838ราคากลางcall_center.pdf
9 สิงหาคม 2560 จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริการจัดประชุมสำนักงาน กกพ. จำนวน 2 คน  10362017123643ราคากลางงานจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริการจัดประชุมสำนักงานกกพ..pdf
9 สิงหาคม 2560 จัดเช่าสถานที่เพื่อรับฝากเครื่องแม่ข่าย (co-Location) ต่อเนื่อง  10442017044450ราคากลางงานจัดเช่าสถานที่เพื่อรับฝากเครื่องแม่ข่าย(co-Location).pdf
9 สิงหาคม 2560 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานระบบข้อมูลของฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน  10462017044642ราคากลางงานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานระบบข้อมูลของฝ่ายผก..pdf
8 สิงหาคม 2560 จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ปี 2561 (ต่อเนื่อง)  09252017042535ราคากลางdata_warehouse.pdf
8 สิงหาคม 2560 จัดเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน กกพ. รวมพื้นที่เช่า 5,181.54 ตารางเมตร  09402017014011ราคากลางงานเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกกพ..pdf
7 สิงหาคม 2560 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 6 เครื่อง  07082017010803ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายงบ2561.pdf
4 สิงหาคม 2560 บำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561  09412017014110ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังต่อเนื่อง(2).pdf
4 สิงหาคม 2560 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน   09382017013845ราคากลางงานาจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพัสดุจำนวน1คน.pdf
3 สิงหาคม 2560 จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน กกพ.  04502017015047ราคากลางแม่บ้าน.pdf
หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • บริการออนไลน์
 • สำหรับประชาชนทั่วไป
 • สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ
 • สำหรับกองทุนในพื้นที่
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • เอกสารเผยแพร่
 • ราคากลาง
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • สำรวจความพึงพอใจ