จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 521
Page:of 27 Page size:
13 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการการฝึกอบรม สัมมนา การกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ .2561  15012018010109ราคากลางฝึกอบรมสัมมนาPMQA.pdf
6 กุมภาพันธ์ 2561 งานฝึกอบรม คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5  07142018101459ราคากลางอบรมคพข.แลกเปลี่ยนเรียนรู้5.pdf
24 มกราคม 2561 จัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุมสำนักงาน กกพ. จำนวน 2 คน  24262018032639ราคากลางงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุม.pdf
29 ธันวาคม 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  29402017114039ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4รายการ.pdf
27 ธันวาคม 2560 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง  28442017104431ราคากลางโปรเจคเตอร์.pdf
22 ธันวาคม 2560 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2,500 รีม  22572017035700ราคากลาง_ซื้อกระดาษ.PDF
13 ธันวาคม 2560 การจ้างจัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สำนักงาน กกพ. ประจำปี 2561  14072017030758ราคากลางจ้างจัดงานปีใหม่.pdf
8 ธันวาคม 2560 งานสรรหา คพข. ประจำปีงบประมาณ 2561  08232017042306ราคากลางคพข61.pdf
6 ธันวาคม 2560 จัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุมlสำนักงาน กกพ. จำนวน 2 คน   08212017042156ราคากลางงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุมจำนวน2คน.pdf
2 ธันวาคม 2560 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 12 เครื่อง   01312017013123ราคากลางโทรศัพท์เคลื่อนที่12เครื่อง.pdf
1 ธันวาคม 2560 การจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  22112017021111ราคากลาง_ตรวจสอบภายใน.PDF
1 ธันวาคม 2560 จัดซื้อกำหนดพิกัดทางแผนที่ (GPS) จำนวน 13 เครื่อง  22142017021417ราคากลาง_เครื่องกำหนดพิกัด.PDF
28 พฤศจิกายน 2560 โครงการจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  30362017043621ราคากลางงานจัดจ้างทำรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560.pdf
28 พฤศจิกายน 2560 การจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนงานด้านใบอนุญาต ของฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา  20442017124405ราคากลางจ้างเหมาเขต5.pdf
28 พฤศจิกายน 2560 จัดจ้างจัดงาน "วันสถาปนาครบรอบ 10 ปี สำนักงาน กกพ."  29142017091416ราคากลางงานวันสถาปนาสนง..pdf
22 พฤศจิกายน 2560 การจัดเช่าอาคารสำนักงาน ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 9 (กาญจนบุรี)  29462017034627เปิดเผยราคากลางปี61(สข.9).pdf
21 พฤศจิกายน 2560 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานส่วนบัญชี การเงิน และงบประมาณ จำนวน 1 คน  24252017102515ราคากลางจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานส่วนบัญชีฯจำนวน1คน.pdf
7 พฤศจิกายน 2560 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายใบอนุญาต (จำนวน 2 คน)  07182017041828ราคากลางจ้างเหมาบริการด้านสิ่งแวดล้อมบญ..pdf
31 ตุลาคม 2560 การจ้างเหมาบริการผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561  30352017093503ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้ตรวจสอบภายในงบปี2561.pdf
25 ตุลาคม 2560 จ้างดูแลระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ  25452017044555ราคากลางดูแลระบบแม่ข่าย.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน