ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 956
Page:of 48 Page size:
5 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09502018015057ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางจำนวน5คัน.pdf
5 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่))   10172018091714ประกาศซื้อพวงมาลา-EA.pdf
5 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่))   10182018091857ประกาศซื้อน้ำมัน-ตุลาคม2561.pdf
3 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสัการะพระสุริยเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม 2561)  03302018113003ประกาศผู้ชนะการเสรอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ3ต.ค.61.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำบริโภค ประจำเดือนตุลาคม 2561 (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา))  0214201802142920180928131025548.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28462018094614จ้างล้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลางจำนวน3คัน(280961).pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28462018094649จ้างล้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลางจำนวน4คัน(280961).pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านเอกสารของฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28482018094814จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านเอกสารของฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผู้บริหาร (ส่งเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28492018094947จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผู้บริหาร(ส่งเอกสาร).pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28512018095122จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคคล.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28432018014358ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน48รายการ.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28002018040023ประกาศ_สำนักงานกกพ.383-2561.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุมประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28012018040145ประกาศสำนักงานกกพ.384-2561.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนฝานฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28032018040357ประกาศสำนักงานกกพ.385-2561.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างแปลและจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายลำดับรอง (ฉบับภาษอังกฤษ) เล่ม 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02252018092550ประกาศ_สำนักงานกกพ.389-2561.pdf
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับงานจ้างเหมาบุคคลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ของ สข.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10152018091506ประกาศจ้างเหมา-บัญชี.pdf
27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28322018093232ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน10เครื่อง.pdf
27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลการอนุญาตผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28352018093555จ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลการอนุญาตผลิตไฟฟ้าฯ.pdf
27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายใบอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28402018094044จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายใบอนุญาต(รวม).pdf
26 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีประกาษเชิญชวนทั้่วไป  01552018035517ประกาศเชิญชวน_ประเมินผล_8ล._ครั้งที่_2.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน