ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1001
Page:of 51 Page size:
13 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรายการอื่นๆ และนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจสอบตามระยะ 340,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1450201801503020181214101758805.pdf
12 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12462018024638ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว3รายการ.pdf
12 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12492018024902ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณา.pdf
11 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเพาะเจาะจง  13342018093405ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติงบปี62.pdf
7 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกระเช้าของขวัญประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ (11 กระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1100201803005520181207162300732.pdf
7 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี สำนักงาน กกพ. งบประมาณประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1103201803035320181207190037987.pdf
6 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านธุรการ สข.4 (ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1109201803095020181207185519563.pdf
6 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สข.4 (ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1112201803125420181207185519563(2).pdf
6 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดงาน "วันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี สำนักงาน กกพ." โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06252018102543ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดงานวันสถาปนา_ครบรอบ_11_ปี_สำนักงาน_กกพ..pdf
6 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้่สำหรับสักการะพรุสุริยเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06272018102704ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้่สำหรับสักการะพรุสุริยเทพ_ประเดอน_ธ.ค.61.pdf
6 ธันวาคม 2561 ประกาศผูชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06282018102813ประกาศผูชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_3_คัน_(4_ธค.61).pdf
3 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าอาคารสำนักงานประขำเขต สข.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  0407201809073220181203163940731.pdf
3 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 (ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  0409201809090820181203171158424.pdf
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการเพื่อกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30402018044031จ้างเหมาบริการเพื่อกำจัดแมลง.pdf
29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง  30472018084700ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2รายการ.pdf
28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03372018093709จ้างถ่ายเอกสารEA.pdf
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28002018100007ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลางจำนวน3คัน(22พย.61).pdf
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28002018100041ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลางจำนวน4คัน(22พย.61).pdf
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28022018100207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1รายการ(22พย.61).pdf
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเพื่อจัดเตรียมงาน "วันสถาปนาครบรอง 11 ปี สำนักงาน กกพ." โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2615201802153120181126133758529.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน