ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 694
Page:of 35 Page size:
20 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างต่ออายุสมาชิกระบบบริหารงานบุคคลประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20392018113935ประกาศผู้ชนะต่ออายุสมาชิกระบบบริหารงานบุคคล2561.pdf
18 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำต้นแบบโครงการชุมชน ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  20032018090353ประกาศผู้ชนะที่ปรึกษากองทุนต้นแบบ1.pdf
18 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจหลากหลายของการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยวิธีคัดเลือก  18362018023612ประกาศผู้ชนะEV.pdf
18 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ขยะชุมชน/อุตสาหกรรม และชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก  19112018031141ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา(Post-CODAudit).pdf
18 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห้นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียดครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (กรณีโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19132018031303ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา(แม่เมาะ).pdf
10 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงาน (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก  10192018021919ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนา.pdf
10 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อประกาศรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง   10592018035914ประกาศผู้ชนะรับสมัครงาน.pdf
4 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05252018082545ประกาศผู้ชนะ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1.pdf
4 เมษายน 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  05292018082947ประกาศ-จัดทำแผนพัฒนากองทุนตามKPI.PDF
3 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ "วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04002018090027ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยปี2561.pdf
30 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30452018104505ประกาศผู้ชนะล้างสีดูดฝุ่นส่วนกลางจำนวน4คัน.pdf
29 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก  29342018043456ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นทีพีไอ.pdf
29 มีนาคม 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   30552018085526ประกาศเชิญชวน_สำรวจความพึงพอใจ.PDF
28 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างงานฝึกอบรม คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  29302018083010ประกาศประกวดราคาจ้างงานฝึกอบรมคพข.แลกเปลี่ยนเรียนรู้5.pdf
26 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเมล็ดกาแฟเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26192018011931ประกาศผู้ชนะกาแฟลว.260361.pdf
23 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2616201801165320180326110816060.pdf
23 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สำนักงานกองทุนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23222018022236ประกาศเชื้อเพลิง_เมษายน2561_แม่เมาะ230361.pdf
23 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เดือนมีนาคม 2561 เพื่อใช้งานภายในสำนักงานกองทุนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23242018022452วัสดุสำนักงาน_แม่เมาะ_รัตนาพันธ์230361.pdf
23 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02032018050329ซ่อมแอร์.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน