ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท บลู โซล่าร์ฟาร์ม 1 จำกัด
 ที่อยู่  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 ประเภทโรงไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์
 ประเภทเชื้อเพลิง  Solar
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  35.6000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  12.0000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  20/10/2560
 วันที่พิจารณาคำขอ  14/12/2560    
 วันที่ลงนามสัญญา  
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  31/12/2564
 COD แล้ว  
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907