ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด
 ที่อยู่  อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 ประเภทโรงไฟฟ้า  ชีวมวล
 ประเภทเชื้อเพลิง  Biomass
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  30.0000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  24.0000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  16/10/2560
 วันที่พิจารณาคำขอ  14/12/2560    
 วันที่ลงนามสัญญา  
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  31/12/2564
 COD แล้ว  
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907